Konkurs biblioteki: Mój śląski bohater

Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu ogła­sza kon­kurs lite­rac­ki dla dzie­ci i mło­dzie­ży ph. „Mój ślą­ski boha­ter”.

Kon­kurs został obję­ty Hono­ro­wym Patro­na­tem Andrze­ja Buły Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Opol­skie­go i reali­zo­wa­ny jest w ramach Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skich Obcho­dów Roku Powstań Ślą­skich. Obcho­dy odbę­dą się w ramach trze­ciej edy­cji Tar­gów Książ­ki Nad Odrą obję­tych Hono­ro­wym Patro­na­tem Sabi­ny Nowo­siel­skiej Pre­zy­dent Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le. Przed­się­wzię­cie wpi­su­ję się w obcho­dy 15-lecia obec­no­ści woje­wódz­twa opol­skie­go w Unii Euro­pej­skiej i odby­wa się pod hasłem „Opol­skie Gwiaz­dy Euro­py”.

Biblio­te­ka zapra­sza do udzia­łu w kon­kur­sie uczniów bez ogra­ni­cze­nia wie­ko­we­go szkól pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych

Pra­ce kon­kur­so­we nale­ży prze­sy­łać do 10 maja 2019 r. na adres:

Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na
Rynek 3
47 – 200 Kędzie­rzyn-Koź­le
Oraz na adres mailo­wy: bohater@mbpkk.pl

Lau­re­aci kon­kur­su otrzy­ma­ją nagro­dy i wyróż­nie­nia ufun­do­wa­ne przez Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Opol­skie­go.
Wrę­cze­nie nagród odbę­dzie się 30 maja 2019 r., o godz. 19:30 na Przy­sta­ni Szkwał w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pod­czas wido­wi­ska lite­rac­ko-muzycz­ne­go pt. „Sny powstań­ców”
Szcze­gó­ły kon­kur­su w regu­la­mi­nie na stro­nie www.mbpkk.pl

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting