Podsumowano charytatywny koncert na rzecz hospicjum

Uda­ło się zebrać dzię­ki nie­mu 14 tysię­cy zło­tych.

To było wyjąt­ko­we wyda­rze­nie muzycz­ne na ska­lę regio­nu. W nie­dzie­lę w kinie Che­mik pio­sen­ki o miło­ści śpie­wa­li zna­ni samo­rzą­dow­cy, kie­row­ni­cy miej­skich u powia­to­wych insty­tu­cji i inni zna­ni kędzie­rzy­nia­nie. Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska bra­wu­ro­wo wyko­na­ła “Daj mi tę noc” zespo­łu Bol­ter.

Urząd mia­sta poin­for­mo­wał wła­śnie, że dzię­ki sprze­da­ży spe­cjal­nych cegie­łek uda­ło się zebrać 14 tysię­cy 270 zło­tych. Pie­nią­dze te zosta­ną prze­zna­czo­ne na dopo­sa­że­nie hospi­cjum powsta­ją­ce­go w naszym mie­ście.

Kon­cert roz­po­czę­ła Iza­be­la Migocz, dyrek­tor MBP, któ­ra wcie­la­jąc się w kawiar­nia­ną kel­ner­kę zaśpie­wa­ła utwór „Miłość jak wino”. Sekre­tarz mia­sta Zbi­gniew Roma­no­wicz popi­sał się nie tyl­ko umie­jęt­no­ścia­mi wokal­ny­mi, ale i gry na pia­ni­nie wyko­nu­jąc wiel­ki prze­bój “Czy mnie jesz­cze pamię­tasz”. Swo­imi wystę­pa­mi zasko­czy­li zastęp­cy pre­zy­den­ta — Woj­ciech Jagieł­ło, któ­ry zagrał na gita­rze i wyśpie­wał hito­wą pio­sen­kę Paw­ła Doma­ga­ły “Weź nie pytaj”, nato­miast Artur Marusz­czak wyglą­da­ją­cy niczym Chuck Nor­ris, wcie­lił się w Bogu­sła­wa Meca śpie­wa­jąc „Jej por­tret”. Dyrek­tor MOK, Piotr Gabrysz, nie tyl­ko świet­nie zaśpie­wał pio­sen­kę “Bo jo cię kochom”, ale i wyko­nał do niej nie­zwy­kle ory­gi­nal­ny i dyna­micz­ny taniec, któ­rym roz­ba­wił i roz­ru­szał publicz­ność.

Duet Bole­sław Bez­eg i Jaro­sław Makow­ski z Muzeum Zie­mi Koziel­skiej zmie­rzył się z legen­dar­nym “Nie doka­zuj” Mar­ka Gre­chu­ty. Rzecz­ni­cy urzę­du mia­sta i sta­ro­stwa powia­to­we­go wspól­nie wyko­na­li hit zespo­łu Pier­si “Całuj mnie”, rzu­ca­jąc przy tym “dola­ra­mi” w publicz­ność. Na wiel­ki finał wystą­pi­ła Sabi­ną Nowo­siel­ska.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting