Category: KULTURA

Piknik z okazji 70-lecia Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”

Pik­nik rodzin­ny na tere­nach Hali Spor­to­wej „Azo­ty” zgro­ma­dził licz­nych miesz­kań­ców nasze­go mia­sta. Impre­za roz­po­czę­ła się...

Indianie i kowboje zawładnęli Zespołem Szkół Specjalnych

Dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu nauczy­cie­li i rodzi­ców powio­dło się przy­go­to­wa­nie wyjąt­ko­we­go Dnia Dziec­ka w Zespo­le Szkół...

Pierwsza część Dni Miasta za nami. Pogoda dopisała.

W tym roku pierw­szy dzień Dni Mia­sta zbiegł się z Dniem Dziec­ka i upły­nął przede wszyst­kim pod zna­kiem atrak­cji dla dzie­ci: tych...

W Kędzierzynie-Koźlu odbędą się Dni Kultury Kresowej

Uro­czy­sto­ści odbę­dą się 2 i 3 czerw­ca. Woje­wódz­kie Dni Kul­tu­ry Kre­so­wej roz­pocz­ną o 10.000 uro­czy­stą mszą...

Wydawcy i autorzy po raz drugi na Kozielskim rynku — Targi Książki nad Odrą

Suk­ces ubie­gło­rocz­nych tar­gów książ­ki skło­nił orga­ni­za­to­rów, by po raz kolej­ny zor­ga­ni­zo­wać impre­zę, któ­ra jeśli będzie...

Józef Skrzek zagrał i zaśpiewał w Koźlu

W czwart­ko­wy wie­czór kościół pw. Wnie­bo­wstą­pie­nia NMP w Koź­lu wypeł­nio­ny był do ostat­nie­go miej­sca. Gościem spe­cjal­nym...

W niedzielę czeka na kolejna edycja Motoserca

Impre­za odbę­dzie się pod gale­rią Odrzań­skie Ogro­dy. Na sce­nie zagra­ją Canis Latrans, Hon­ker, Stre­am 47 Hor­ses i MC Elci­tric Cover Band....

Biblioteka – Jubilatka obchodzi 70 – te urodziny

W czwar­tek 26 kwiet­nia hotel Soli­da­ris wypeł­ni­li goście przy­by­li na uro­czy­stą galę wień­czą­ca obcho­dy 70- lecia Miej­skiej Biblio­te­ki...

On musi kupić serce, ona walczy z handlem narządami

Nawet jeśli naj­now­szą powieść Gór­nia­ka zaczniesz czy­tać z tęt­nem spo­czyn­ko­wym 62, i tak skoń­czysz z pal­pi­ta­cja­mi....

Lokalne biblioteki stają przed nowymi wyzwaniami

Jakie jest miej­sce współ­cze­snej publicz­nej biblio­te­ki miej­skiej i jej zada­nia? Czy wystar­czą otwar­te drzwi, aby poja­wi­li się...

Protection Plugin made by Web Hosting