Noc Muzeów w Kędzierzynie-Koźlu. Atrakcje dla dzieci i dorosłych

W koziel­skiej Basz­cie odbę­dą się m.in. warsz­ta­ty, wykła­dy a nawet nauka strze­la­nia z łuku.

Noc Muze­ów to zapo­cząt­ko­wa­ny przez Niem­ców w latach 90. cykl imprez kul­tu­ral­nych, pole­ga­ją­cych na udo­stęp­nia­niu muze­ów, gale­rii i insty­tu­cji kul­tu­ry, w wybra­nym dniu, w godzi­nach noc­nych.

Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wu­ją tak­że spe­cjal­ne atrak­cje np. zwie­dza­nie obiek­tów zazwy­czaj nie­do­stęp­nych, kon­cer­ty, poczę­stun­ki, warsz­ta­ty. Moda ta roz­la­ła się na całą Euro­pę. Teraz dotar­ła rów­nież do nas.

Noc Muze­ów w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu odbę­dzie się już 18 maja (sobo­ta). Roz­pocz­nie się o 16.00 i potrwa do pół­no­cy. O 16.00 w Basz­cie, gdzie swo­ją sie­dzi­bę ma Muzeum Zie­mi Koziel­skiej ruszą eko­warsz­ta­ty dla dzie­ci i mło­dzie­ży. O 17.00 zapla­no­wa­no pre­zen­ta­cję Koziel­skie­go Brac­twa Jaku­bo­we­go i Najem­nej Kom­pa­nii Gro­du Koź­le. Będzie mię­dzy inny­mi oka­zja poćwi­czyć strze­la­nie z łuku.

O 19.00 otwar­cie wysta­wy “Fascy­nu­ją­cy świat dziec­ka”, a chwi­lę póź­niej wykład Kami­la Nowa­ka doty­czą­cy ochro­ny śro­do­wi­ska. Od 20.00 do 23.00 odby­wać się będą pro­jek­cje bajek. Będzie moż­na rów­nież zwie­dzać basz­tę.

Wstęp na impre­zę jest dar­mo­wy. Zapi­sy na warsz­ta­ty pod nume­rem 799 029 292.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting