W Kędzierzynie-Koźlu trwa trzydniowa majówka

Spo­ro dzie­je się w Par­ku Pojed­na­nia, gdzie moż­na posłu­chać dobrej muzy­ki.

Wczo­raj (śro­da) na sce­nie w śród­miej­skim par­ku wystą­pi­li woka­li­ści ze Stu­dia Pio­sen­ki MOK, Big Band “Power of Winds” i zespół Prin­cess. Zebra­ni usły­sze­li mię­dzy inny­mi cove­ry gru­py Queen.

Dziś finał Koz All Music Festi­val. W ubie­głym roku prze­wod­ni­czą­cym jury był Juan Car­los Cano — zwy­cięz­ca IV edy­cji Voice of Poland. W tym roku sze­fem jury będzie Andrzej “Pudel” Bie­niasz — lider zespo­łu Püdel­si.

W tego­rocz­nych prze­słu­cha­niach kon­kur­so­wych weź­mie udział 10 zespo­łów: Atom Heart z War­sza­wy, Tree of Sounds z Kato­wic, Swe­etie and The Boys z Kędzie­rzy­na-Koź­la, WASABI z Tar­no­wa, Blo­ody Mess z War­sza­wy, KOLORY — z Miko­ło­wa, Zapaść — z Kędzie­rzy­na-Koź­la, Kon­ku­bent z Łodzi i KIWI z Zato­ru. Począ­tek kon­cer­tów i 15.00.

Z kolei w pią­tek zoba­czy­my wystę­py lokal­nych zespo­łów tanecz­nych: Spin, Komor­no, Fun­ky Kids. Na góral­ską nutę zagra Góral­ska Hora, usły­szy­my rów­nież zespół DOXXX. “Majów­kę” zakoń­czy zaba­wa tanecz­na.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting