Czeka nas wyjątkowa majówka z MOK-iem

Trzy­dnio­wa impre­za roz­pocz­nie się 1 maja.

Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la raczej nie będą się nudzić w dłu­gi majo­wy week­end. Wszyst­ko za spra­wą cie­ka­wych imprez przy­go­to­wa­nych przez Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry. Odbę­dą się w Par­ku Pojed­na­nia.

1 maja kon­cer­ty roz­pocz­ną się o 16.00. Na sce­nie wystą­pią woka­li­ści ze Stu­dia Pio­sen­ki MOK, Big Band “Power of Winds” i zespół Prin­cess — cove­ry gru­py Queen, któ­re zna­my i kocha­my.

2 maja cze­ka nas finał KOZ ALL Music Festi­val a o 21.00 wystą­pią Püdel­si.

3 maja zapla­no­wa­no wystę­py lokal­nych zespo­łów tanecz­nych: Spin, Komor­no, Fun­ky Kids. Na góral­ską nutę zagra Góral­ska Hora, usły­szy­my rów­nież zespól DOXXX, “Majów­kę” zakoń­czy zaba­wa tanecz­na.

Orkie­stra Roz­ryw­ko­wa “Power of Winds” pod dyrek­cją Klau­diu­sza Jani zosta­ła zało­żo­na w 2015, ale pod dzi­siej­szą nazwą funk­cjo­nu­je od grud­nia 2016. Aktu­al­nie zespół liczy ponad 30 osób, zarów­no ama­to­rów jak i pro­fe­sjo­na­li­stów, a inten­syw­na pra­ca przy­no­si coraz wię­cej suk­ce­sów, m.n. I miej­sce oraz nagro­da Rek­to­ra AM w Kato­wi­cach w X Tar­no­gór­skim Festi­wa­lu Orkiestr Dętych im. Józe­fa Szwe­da, występ wraz z zespo­łem wokal­nym Servi Domi­ni Can­to­res pod­czas cen­tral­nych uro­czy­sto­ści obcho­dów roku św. Bra­ta Alber­ta w Kra­ko­wie, nagra­nie muzy­ki do fil­mu o bło­go­sła­wio­nym Ojcu Ludwi­ku Wro­dar­czy­ku czy w koń­cu nagra­nie zwia­stu­nu Festi­wa­lu Tau­ron Nowa Muzy­ka 2018. Przed nami udział w wie­lu pro­jek­tach i festi­wa­lach w Pol­sce i poza gra­ni­ca­mi kra­ju oraz nagra­nie wła­snej pły­ty. Boga­ty reper­tu­ar orkie­stry two­rzą kom­po­zy­cje z krę­gu muzy­ki roz­ryw­ko­wej, fil­mo­wej, kla­sycz­nej czy sakral­nej. Głów­ną sie­dzi­bą i jed­no­cze­śnie miej­scem prób orkie­stry jest Mło­dzie­żo­wy Dom Kul­tu­ry nr 1 w Byto­miu.

Prin­cess to gru­pa cove­ro­wa pro­sto z Czech, zespół to sta­ły bywa­lec nad Wisłą. Nasi połu­dnio­wi sąsie­dzi gra­li tu ponad 400 razy. Pod­czas wystę­pów sobo­wtór legen­dar­ne­go Fred­die­go Mercury’ego kil­ka­krot­nie prze­bie­ra się uży­wa­jąc cha­rak­te­ry­stycz­nych dla woka­li­sty Queen rekwi­zy­tów, dobrze zna­nych z wide­okli­pów.

W tego­rocz­nych prze­słu­cha­niach kon­kur­so­wych 2 maja weź­mie udział 10 zespo­łów:

1. Atom Heart z War­sza­wy

2. Tree of Sounds z Kato­wic

3. Swe­etie and The Boys z Kędzie­rzy­na-Koź­la

4. WASABI z Tar­no­wa

5. Blo­ody Mess z War­sza­wy

6. KOLORY — z Miko­ło­wa

7. Zapaść — z Kędzie­rzy­na-Koź­la

8. Kon­ku­bent z Łodzi

9. KIWI z Zato­ru

Kon­kurs roz­pocz­nie się o godz. 15.00

Püdel­si to pol­ski zespół roc­ko­wy zało­żo­ny przez Andrze­ja “Pudla” Bie­nia­sza w 1986 roku. W skład gru­py weszli wte­dy Franz Dre­adhun­ter, Dario Litwiń­czuk, Marek “Motyl” Motyl­ski, Jare­ma Pogwizd i Bar­tosz Bet­kow­ski. Po nie­ca­łym roku dołą­czył do nich Maciej Maleń­czuk, ale w 2005 roku jego miej­sce zajął Szy­mon Gold­berg. W roku 1986 Püdel­si wystą­pi­li w Jaro­ci­nie. Rok póź­niej nagra­li album „Kora — Püdel­si — Bela Pupa” z udzia­łem Kory Jac­kow­skiej i Macie­ja Maleń­czu­ka. Po wyda­niu pierw­sze­go krąż­ka zespół prze­cho­dził burz­li­wy okres, a cią­głe zmia­ny skła­du nie wpły­wa­ły pozy­tyw­nie na pra­cę muzy­ków. Dla­te­go też kolej­ny long­play, zaty­tu­ło­wa­ny „Viri­bus Uni­tis”, uka­zał się dopie­ro w 1996 roku. Od tego momen­tu Püdel­si osią­ga­li coraz więk­sze suk­ce­sy. Rok po „Viri­bus Uni­tis” poja­wi­ła się pły­ta „Naro­dzi­ny Zbi­gnie­wa (Püdel­si gra­ją Düpą)”, a w 1999 roku uka­zał się krą­żek „Psy­cho­pop”. Następ­nie zespół zro­bił sobie kolej­ną prze­rwę, aby w 2003 roku znów pod­bić ser­ca fanów nowym wydaw­nic­twem – „Wol­ność Sło­wa”. Rok póź­niej w skle­pach poja­wia się pły­ta „Jasna Stro­na – Legen­dar­ni Pudel­si 1986 – 2004” z nowy­mi aran­ża­cja­mi utwo­rów z poprzed­nich albu­mów.

Góral­ska Hora jest z kolei folk kape­lą muzycz­ną z pol­skich gór oraz ze Sło­wa­cji. Nazwa zespo­łu pocho­dzi od nazw szczy­tów gór­skich, okre­śla­nych tak w Tatrach i Beski­dach, jak rów­nież w całych Kar­pa­tach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting