Znani kędzierzynianie zaśpiewają dla hospicjum

Podwój­ny kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny odbę­dzie się 12 maja w Domu Kul­tu­ry Che­mik.

To wyjąt­ko­we wyda­rze­nie muzycz­ne na ska­lę regio­nu. Już 12 maja odbę­dzie się podwój­ny kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny z któ­re­go dochód prze­zna­czo­ny zosta­nie na wypo­sa­że­nie hospi­cjum w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

- Już dziś ser­decz­nie zapra­szam wszyst­kich miesz­kań­ców. Zbie­ra­my pie­nią­dze na wypo­sa­że­nie hospi­cjum. Jeśli uda się kupić za to choć­by jed­no łóż­ko, to już będzie to nasz wspól­ny suk­ces — zachę­ca pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska.

12 maja o godzi­nie 16.00 i 18.00 na sce­nie wystą­pią zna­ni kędzie­rzyń­scy samo­rzą­dow­cy, urzęd­ni­cy, pra­cow­ni­cy miej­skich insty­tu­cji. Na liście wyko­naw­ców jest kil­ka­dzie­siąt osób, w tym pre­zy­dent Nowo­siel­ska, sta­ro­sta Mał­go­rza­ta Tudaj, dyrek­tor szpi­ta­la Jaro­sław Koń­czy­ło i wie­lu innych.

Jed­na cegieł­ka kosz­tu­je mini­mum 30 zło­tych, ale moż­na wpła­cić wię­cej na ten szczyt­ny cel. Są dostęp­ne w kasach kin Che­mik i Twier­dza oraz w MBP na koziel­skim ryn­ku.

Reper­tu­ar nosi tytuł “Manew­ry miło­sne czy­li naj­pięk­niej­sze pol­skie pio­sen­ki o miło­ści”. Kon­cert popro­wa­dzą Han­na Bia­łas i Piotr Gabrysz. O aran­ża­cję muzycz­ną pio­se­nek zadba Artur Tekie­li.

Budo­wa hospi­cjum w Kłod­ni­cy powo­li dobie­ga koń­ca. Pla­ców­ką będzie zarzą­dzał Cari­tas Die­ce­zji Opol­skiej. — Bar­dzo się cie­szy­my, że ta bia­ła pla­ma na mapie opie­ki palia­tyw­nej zapeł­ni się taką pla­ców­ką sta­cjo­nar­ną. Ludzie, któ­rzy otrzy­my­wa­li dia­gno­zę o cho­ro­bie nowo­two­ro­wej, potem prze­cho­dzi­li w taką fazę ter­mi­nal­ną, w tej naj­trud­niej­szej sytu­acji byli — nie bój­my się użyć tego sło­wa — eks­por­to­wa­ni ze swo­je­go śro­do­wi­ska domo­we­go. To dodat­ko­wo obcią­ża­ło i napeł­nia­ło stre­sem — zazna­cza ks. Arnold Drech­sler, dyrek­tor opol­skie­go Cari­ta­su.

Pro­jekt budo­wy hospi­cjum zna­lazł uzna­nie w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim w Opo­lu. Mia­sto otrzy­ma­ło ponad 60 proc. dofi­nan­so­wa­nia ze środ­ków euro­pej­skich.

Budo­wa i wypo­sa­że­nie hospi­cjum pochło­nie w sumie 7,65 milio­na zło­tych. Dota­cja z Unii to bli­sko 5 milio­nów zło­tych.

O potrze­bie budo­wy takiej pla­ców­ki miesz­kań­cy mówi­li już od kil­ku­dzie­się­ciu lat. Ale dopie­ro za kaden­cji pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej uda­ło się ruszyć z inwe­sty­cją, któ­ra zosta­nie odda­na do użyt­ku w cią­gu kil­ku mie­się­cy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting