Targi Książki nad Odrą. Nie zabraknie gwiazd

To wiel­kie wyda­rze­nie kul­tu­ral­ne zgro­ma­dzi mię­dzy inny­mi Kry­sty­nę Czu­bów­nę i Kata­rzy­nę Dowbor.

Tar­gi Książ­ki nad Odrą odby­wa­ją się od trzech lat. W spo­sób otwar­ty i maso­wy pro­mu­ją książ­ki i czy­tel­nic­two w mie­ście Kędzie­rzyn-Koź­le i regio­nie. Zosta­ły obję­te patro­na­tem Pre­zy­dent Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le. To impre­za, któ­ra będzie wiel­kim świę­tem dla pisa­rzy, wydaw­ców, a przede wszyst­kim dla osób, któ­re kocha­ją czy­tać. Pomy­sło­daw­cą i orga­ni­za­to­rem tar­gów jest Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Zapro­sze­nie po raz kolej­ny przy­ję­ło wie­le wydaw­nictw. W pro­gra­mie prze­wi­dzia­ne są inte­re­su­ją­ce spo­tka­nia autor­skie. Tego­rocz­ne tar­gi odbę­dą się 29 – 30 maja 2019 r. na Pla­cu Rady Euro­py przy Urzę­dzie Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le.

Pro­gram:

29 maja 2019 r.

sto­iska wystaw­ców czyn­ne w godz. 10:00 – 19:00

godz. 10:00 – Inau­gu­ra­cja Tar­gów,

godz. 10:15 – „Staj­nia pod tęczą” spo­tka­nie dla dzie­ci z Kata­rzy­ną Dowbor i Mar­ci­nem Kozio­łem

godz. 11:00 – Spo­tka­nie dla dzie­ci z Nata­lią Usen­ko

godz. 12:00 – Spo­tka­nie dla mło­dzie­ży z Jaku­bem Ćwie­kiem

godz. 16:00 – Spo­tka­nie z Iwo­ną Guzow­ską, pro­wa­dze­nie Jaro­sław Makow­ski

godz. 17:00 — Spo­tka­nie z Szy­mo­nem Hołow­nią, pro­wa­dze­nie Jaro­sław Makow­ski

godz. 19:00 – Spo­tka­nie z Ewą Kas­sa­lą – pol­ska pra­pre­mie­ra książ­ki pt. „Kró­lo­wa Saby”

Oddział dla mło­dzie­ży ul. Ponia­tow­skie­go 1 – 3/II

Przy­stań „Szkwał” ul. Wyspa 22

Akcja „Płyn­ne Czy­ta­nie”: Hono­ro­wy Mece­nas Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.

godz. 12:30 – Inau­gu­ra­cja akcji „PŁYNNE CZYTANIE

godz. 12:40 – 14:00 — Spo­tka­nie na stat­ku z Kata­rzy­ną Dowbor

godz. 14:15 – 15:45 — Spo­tka­nie na stat­ku z Kry­sty­ną Czu­bów­ną

30 maja 2019 r.

Sto­iska wystaw­ców czyn­ne w godz. 09:00 do 19:00

godz. 09:30 – Wer­ni­saż wysta­wy pt. „ŚLĄSK – DROGA DO NIEPODLEGŁEJ” przy­go­to­wa­nej przez Muzeum Zie­mi Koziel­skiej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu

Pre­lek­cja Hali­ny Bie­dy Dyrek­tor Muzeum Powstań Ślą­skich w Świę­to­chło­wi­cach pt. „ŚLĄSK – DROGA DO NIEPODLEGŁEJ”

godz. 10:30 – Spo­tka­nie dla dzie­ci z Roma­nem Pan­kie­wi­czem

godz. 11:30 – Spo­tka­nie dla dzie­ci z Toma­szem Szwe­dem

godz. 12:30 – Warsz­ta­ty lite­rac­kie dla mło­dzie­ży pt. „Temat rze­ka”, pro­wa­dze­nia Mar­ta Fox

godz. 13:30 – Warsz­ta­ty komik­so­we dla mło­dzie­ży pt. „Nie­miec­kie posta­cie komik­so­we odkry­wa­ją i przed­sta­wia­ją Kędzie­rzyn-Koź­le”, pro­wa­dze­nie Artur Klo­se

godz. 15:00 – „Nie bój­my się poezji” – spo­tka­nie z Anną Luber­dą-Kowal, Krzysz­to­fem Michem, Doro­tą Ryst i Iza­be­lą Wage­man

godz. 16:00 – Spo­tka­nie z Krzysz­to­fem Ski­bą

godz. 17:00 — Spo­tka­nie zLesz­kiem Gno­iń­ski, pro­wa­dze­nie Bar­ba­ra Sacz­ko-Bom­ba

Przy­stań „Szkwał” ul. Wyspa 22

Akcja „Płyn­ne Czy­ta­nie”: Hono­ro­wy Mece­nas Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.

- godz. 12:30 – 14:00 Spo­tka­nie na stat­ku z Jerzym Ciur­lo­kiem

- godz. 14:15 – 15:45 Spo­tka­nie na stat­ku z Kry­sty­ną Czu­bów­ną

Przy­stań „Szkwał” ul. Wyspa 22

Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie Obcho­dy Roku Powstań Ślą­skich

godz. 19:30 wrę­cze­nie nagród Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Opol­skie­go w kon­kur­sie pt. „Mój ślą­ski boha­ter”

godz. 20:00 wido­wi­sko lite­rac­ko-muzycz­ne pt. „Sny powstań­ców”

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

23 maja 2019

Gale­ria Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej, Rynek 3 i Oddział dla mło­dzie­ży ul. Ponia­tow­skie­go 1 – 3/II

Wer­ni­saż wysta­wy fran­cu­skie­go foto­gra­fa Jean-Marc Carac­ci pt. „Homo Urba­nus Euro­pe­anus”.

Wysta­wa czyn­na do 30 czerw­ca 2019 r.

29 – 30 maja 2019

Sto­iska edu­ka­cyj­no-warsz­ta­to­we:

- Zwią­zek Mię­dzyg­min­ny “Czy­sty Region” — eko­bi­blio­te­ka, zaba­wy eko­lo­gicz­ne oraz atrak­cje dla dzie­ci

- Miej­skie Wodo­cią­gi i Kana­li­za­cja w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu Sp. z o.o. – sto­isko edu­ka­cyj­ne dla dzie­ci i doro­słych

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting