Grupa Azoty Zak S.A. sięga gwiazd

Sześć nowych nazwisk poja­wi­ło się w Alei Gwiazd Pol­skiej Pio­sen­ki w Opo­lu. Part­ne­rem wyda­rze­nia była Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.

Opo­le to nie­kwe­stio­no­wa­na sto­li­ca pol­skiej pio­sen­ki. Sły­nie jed­nak nie tyl­ko z same­go festi­wa­lu, ale rów­nież z alei gwiazd stwo­rzo­nej na wzór tej z Hol­ly­wo­od. W minio­ny week­end przy­by­ło tam sześć nowych gwiazd. Part­ne­rem wyda­rze­nia była Gru­pa Azo­ty ZAK S. A., któ­ra jest mece­na­sem kul­tu­ry na Opolsz­czyź­nie.

– Kra­jo­wy Festi­wal Pol­skiej Pio­sen­ki Opo­le 2021 to nie tyl­ko wspa­nia­łe kon­cer­ty i wiel­kie wyda­rze­nie muzycz­ne. To rów­nież doce­nie­nie naj­więk­szych arty­stów pol­skiej sce­ny muzycz­nej i stwo­rze­nie pamiąt­ko­wej Alei Gwiazd w naszym regio­nie opol­skim, któ­ry sta­je się widocz­nym miej­scem na mapie tury­stycz­nej. Cie­szy­my się, że od wie­lu lat może­my uczest­ni­czyć i wspie­rać wyda­rze­nie, dokła­da­jąc cegieł­kę w two­rze­nie histo­rii pol­skiej pio­sen­ki” – mówił Paweł Stań­czyk, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

W Alei Gwiazd Pol­skiej Pio­sen­ki w Opo­lu odsło­nię­to pamiąt­ko­we tabli­ce Kry­sty­ny Proń­ko, Zbi­gnie­wa Wodec­kie­go, Jerze­go Stuh­ra, Hali­ny Mlyn­ko­vej, Sła­wo­mi­ra Łosow­skie­go i Sta­na Bory­sa.

– Uro­czy­stość odsło­nię­cia gwiazd naj­zna­ko­mit­szych arty­stów pio­sen­ka­rzy, kom­po­zy­to­rów, twór­ców tek­stów zwią­za­nych z Pio­sen­ką Pol­ską i Kra­jo­wym Festi­wa­lem Pol­skiej Pio­sen­ki w Opo­lu to dosko­na­ły przy­kład na pod­trzy­my­wa­nie naro­do­wej tra­dy­cji, pie­lę­gno­wa­nie pol­sko­ści, a tak­że dowód na nie­ustan­ne roz­wi­ja­nie kul­tu­ro­wej świa­do­mo­ści Pola­ków – mówił czło­nek zarzą­du kędzie­rzyń­skich „Azo­tów” prof. Bole­sław Goran­czew­ski, któ­ry rów­nież był obec­ny na opol­skim ryn­ku pod­czas odsło­nię­cia gwiazd.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting