Echo Kresów świętuje 10-lecie istnienia

Wyjąt­ko­wy zespół wystą­pił pod­czas Kon­cer­tu Czte­rech Kul­tur.

Chór ” Echo kre­sów” powstał z ini­cja­ty­wy Kre­so­wian z Kędzie­rzy­na-Koź­la. Mia­ło to miej­sce w listo­pa­dzie 2011 r. Jego zało­ży­cie­lem jest muzyk, kom­po­zy­tor i aran­żer Adam Woł­kow­ski.

Zespół roz­po­czął swą dzia­łal­ność jako chór mie­sza­ny, dzia­ła­ją­cy przy Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu. Od czerw­ca 2014 r. głów­nym patro­nem zespo­łu jest Zarząd Głów­ny Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Lwo­wa i Kre­sów Połu­dnio­wo-Wschod­nich we Wro­cła­wiu. Człon­ko­wie chó­ru to głów­nie oso­by uro­dzo­ne na tere­nie Kre­sów Wschod­nich Pomi­mo tego, że śred­nia wie­ku jest wyso­ka, są pogod­ną i roze­śmia­ną gru­pą arty­stycz­ną, któ­ra śpie­wa­jąc w zespo­le, prze­ży­wa dru­gą mło­dość.

Swo­ją rocz­ni­cę uczcił na sce­nie pod­czas Gali Kon­cer­tu “Czte­rech Kul­tur”. Sala wido­wi­sko­wa w Domu Kul­tu­ry „Che­mik” wypeł­ni­ła się do ostat­nie­go miej­sca. Było mnó­stwo muzy­ki, tań­ca, wspól­ne­go śpie­wa­nia i bie­sia­do­wa­nia. Nie mogło rów­nież zabrak­nąć życzeń i gra­tu­la­cji. Wyjąt­ko­we foto książ­ki pod­su­mo­wu­ją­ce boga­ty doro­bek zespo­łu otrzy­ma­li wszy­scy jego człon­ko­wie. Sym­bo­licz­nie na ręce dyry­gen­ta Ada­ma Woł­kow­skie­go prze­ka­za­ła je pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska oraz sta­ro­sta Paweł Maseł­ko.

- Roz­sła­wia­cie nasze mia­sto i powiat od 10 lat! Dzię­ki kon­cer­to­wi kul­tur poka­zu­je­cie róż­no­rod­ność w jakiej żyje­my. Życzę wam wie­lu wspa­nia­łych chwil i gorą­cych owa­cji. Sce­na was poko­cha­ła i zna­ko­mi­cie się na niej czu­je­cie. A takiej publicz­no­ści jak ta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu życzę wam zawsze – mówił Paweł Maseł­ko.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting