Miłość od pierwszego wejrzenia. Grupa z Kędzierzyna-Koźla nagrała teledysk o namiętnych zalotach

Czy to w pra­cy, czy to w barze, a może w jed­nym i w dru­gim?  Strza­ła amo­ra tra­fia w naj­bar­dziej nie­spo­dzie­wa­nym momen­cie. Boha­ter tele­dy­sku na pew­no się o tym prze­ko­nał.

Przy kli­pie do utwo­ru „Wino” pra­co­wa­ło nie­ma­ło osób. W skład eki­py wcho­dzi­li zarów­no ucznio­wie naszych miej­skich szkół jak i absol­wen­ci. Pro­duk­cja uka­zu­je pierw­sze spo­tka­nie pomię­dzy bar­ma­nem — pra­cu­ją­cym wie­czo­ra­mi w Barze Pod Lwa­mi — a nie­wia­stą, któ­ra zago­ści­ła w pro­gach loka­lu.

- Gdy bar­man otwie­rał wino, do loka­lu weszła atrak­cyj­na dziew­czy­na, któ­ra onie­śmie­li­ła go swo­im bla­skiem. Moż­na powie­dzieć, że prze­szy­ła go strza­ła Amo­ra i tak to wszyst­ko się zaczę­ło. Kuba nie cze­ka­jąc zbyt dłu­go, zaczął zabie­gać o jej wzglę­dy. I cały trzy­mi­nu­to­wy tele­dysk sku­pia się na poka­za­niu tych jego mniej lub bar­dziej śmia­łych zalo­tów. Sce­na­riusz tej pro­duk­cji nace­cho­wa­ny jest też pew­ną dozą sek­su­al­no­ści. W samej koń­ców­ce tele­dy­sku zawar­te jest pew­ne prze­sła­nie, któ­re suge­ru­je, że to nie koniec i będzie­my ten wątek kon­ty­nu­ować przy oka­zji kolej­nych nagrań — tłu­ma­czy Michał Wencel, któ­ry odpo­wia­dał za sce­na­riusz i reży­se­rię.

Kuba Stel­mach, woka­li­sta, autor słów do pio­sen­ki, któ­ry wystą­pił w roli bar­ma­na, ma na kon­cie już nie­je­den tele­dysk. W sumie to już czte­ry!

Za melo­dię, czy­li tę war­stwę instru­men­tal­ną, odpo­wia­da JAM Beats, arty­sta z Nie­miec.

Od dłuż­sze­go cza­su chcia­łem nagrać utwór w kli­ma­cie fun­ko­wym, ale nie posia­dam ku temu wystar­cza­ją­cych umie­jęt­no­ści. Kie­dyś w inter­ne­cie zna­la­złem stro­nę pro­du­cen­tów muzycz­nych z róż­ny­mi „instru­men­ta­la­mi”. Zaczą­łem słu­chać pod­kła­dów muzycz­nych od tego czło­wie­ka — JAM Beats — i jeden z nich przy­padł mi bar­dzo do gustu. Więc ścią­gną­łem go, oczy­wi­ście nie za dar­mo, ze wspo­mnia­nej wcze­śniej stro­ny inter­ne­to­wej”. Z wła­sci­wym pod­kła­dem pro­jekt “Wino” mógł powsta­wać dalej…

Śpie­wa­łem już jako dwu­la­tek, a tak­że uczęsz­cza­łem do ogni­ska muzycz­ne­go w pod­sta­wów­ce i gim­na­zjum. Od trzech lat zaj­mu­ję się swo­ją muzy­ką, pisa­niem pio­se­nek, no i przede wszyst­kim śpie­wa­niem. Od nie­daw­na gram tak­że na uku­le­le” – zdra­dza Kuba.

Tele­dysk powsta­wał na prze­strze­ni czte­rech pamięt­nych nie­dziel w Pubie Pod Lwa­mi na uli­cy Pia­stow­skiej w Koź­lu. Od listo­pa­da aż po sty­czeń. Dzię­ku­je­my wła­ści­cie­lom loka­lu za udo­stęp­nie­nie go nam na ten okres, oraz gorą­co zachę­ca­my do obej­rze­nia tej nie­ba­ga­tel­nej histo­rii!

W pro­jekt zaan­ga­żo­wa­li się:

Sce­na­riusz i reży­se­ria: Michał Wencel

Kie­row­nik pro­duk­cji i wokal: Jakub Stel­mach

Ope­ra­tor kame­ry: Mar­cin Pie­choc­ki

Mon­taż i świa­tło: Mar­cin Pie­choc­ki i Michał Wencel

Muzy­ka: JAM Beats

Mix/mastering: Darek Wie­czo­rek

Akto­rzy: Nata­lia Pacek i Jakub Stel­mach

Sta­ty­ści: Mate­usz Dao, Michał Drąż­kie­wicz, Bar­tek Szy­ma­la, Michał Wencel, Adrian­na Bar,

Tomek Cem­ba­la, Oli­wia Pie­tras, Zuzan­na Duda­jek, Emi­lia Rogul­ska, Adrian Drost.

Michał Wencel

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting