W sobotę bawimy się na Dniach Chemika

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zapra­sza wszyst­kich miesz­kań­ców na festyn i kon­cer­ty. Atrak­cji będzie co nie mia­ra.

Dni Che­mi­ka to wyda­rze­nie któ­re na sta­łe wpi­sa­ło się już w kul­tu­ral­no-spor­to­wy kalen­darz Kędzie­rzy­na-Koź­la. Kolej­na edy­cja, po prze­rwie spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią, odbę­dzie się 11 czerw­ca na par­kin­gu obok hali wido­wi­sko­wo-spor­to­wej Azo­ty (począ­tek o 15:00). Zapro­sze­ni są zarów­no pra­cow­ni­cy naj­więk­szej fir­my z nasze­go mia­sta jak i pozo­sta­li miesz­kań­cy. Atrak­cji nie zabrak­nie.

Miesz­kań­cy pod halę doja­dą dodat­ko­wy­mi auto­bu­sa­mi MZK. Na miej­scu cze­kać na nich będzie przede wszyst­kim dar­mo­wa stre­fa zabaw dla dzie­ci. Tutaj sta­ną dmu­chań­ce i euro bun­gee, będzie pokaz kuli­nar­ny, symu­la­tor dacho­wa­nia, warsz­ta­ty eko­lo­gicz­ne oraz wie­le innych atrak­cji. Na pik­ni­ku nie zabrak­nie rów­nież sto­isk gastro­no­micz­nych.

Głów­ną atrak­cją będą jed­nak kon­cer­ty gwiazd. Na sce­nie będzie moż­na posłu­chać: Sor­ry Boys (od godzi­ny 17:00), Nata­lii Zastę­py (od 18:45) u Ino­Ros (od 21:00).

SORRY BOYS to jeden z naj­cie­kaw­szych zespo­łów na pol­skiej sce­nie alter­na­tyw­no-popo­wej. Od począt­ku dzia­łal­no­ści trzon gru­py sta­no­wią: cha­ry­zma­tycz­na woka­list­ka, kom­po­zy­tor­ka i autor­ka tek­stów — Bela Komo­szyń­ska oraz Tomasz Dąbrow­ski i Piotr Blak. Debiu­tanc­ka pły­ta „Hard Wor­king Clas­ses” uka­za­ła się w 2010 roku i zebra­ła zna­ko­mi­te recen­zje. Kolej­ne wydaw­nic­two pt. „Vul­ca­no”, ujrza­ło świa­tło dzien­ne trzy lata póź­niej i zosta­ło uzna­ne za jeden z naj­lep­szych pol­skich albu­mów 2013 roku. Ta pły­ta ugrun­to­wa­ła pozy­cję zespo­łu jako nowa­tor­skie­go i nie­bo­ją­ce­go się się­gać po nie­oczy­wi­ste roz­wią­za­nia muzycz­ne. W 2016 roku muzy­cy zapre­zen­to­wa­li album „Roma”, napi­sa­ny w poło­wie po pol­sku i angiel­sku, któ­ry ponow­nie zna­lazł się w więk­szo­ści naj­waż­niej­szych pod­su­mo­wań naj­lep­szych płyt. Sor­ry Boys z regu­ły inten­syw­nie kon­cer­tu­ją gra­jąc tra­sy klu­bo­we i uczest­ni­cząc w naj­waż­niej­szych festi­wa­lach muzycz­nych w Pol­sce. Gra­li m.in. na głów­nej sce­nie Open’era, dwu­krot­nie poja­wi­li się na Oran­ge War­saw Festi­wal, bra­li udział w kon­cer­tach Męskie­go Gra­nia, a tak­że w festi­wa­lach Spring Bre­ak, Gre­en, Jaro­cin, Edi­son czy Natu­ral­nie Mazu­ry.

Nata­lia Zastę­pa to fina­list­ka pierw­szej edy­cji pro­gra­mu “The Voice Kids” oraz dzie­wią­tej edy­cji pro­gra­mu “The Voice of Poland”. Zwy­cięż­czy­ni Pre­mier na 58. KFPP w Opo­lu z utwo­rem „Wiesz jak jest” w 2021 roku. Jej niski, głę­bo­ki wokal jest cha­rak­te­ry­stycz­ny i nie­tu­zin­ko­wy. Jej sin­gle „Nie żału­ję” oraz „Kło­po­ty” poja­wia­ły się na wie­lu pol­skich listach prze­bo­jów. W 2021 r. wyda­ła debiu­tanc­ki album „Nie żału­ję” z Uni­ver­sal Music Pol­ska. Jej utwór “Za póź­no” ma ponad 7,5 ml wyświe­tleń na kana­le YouTu­be!

Z kolei Ino­Ros to wybu­cho­wa mie­szan­ka muzy­ków, któ­rzy w 2006 roku połą­czy­li swe siły two­rząc gru­pę fol­ko­wo-roc­ko­wą. Zespół two­rzy muzy­kę roz­ryw­ko­wą zain­spi­ro­wa­ną folk­lo­rem pod­ha­lań­skim, ale tak­że muzy­ką fol­ko­wą z całe­go pasma Kar­pat. Począt­ko­wa twór­czość zespo­łu ogra­ni­cza­ła się do gra­nia lokal­nych ban­kie­tów, uro­czy­sto­ści oko­licz­no­ścio­wych oraz kon­cer­tów. W 2011 roku zespół spon­ta­nicz­nie bie­rze udział w pro­gra­mie roz­ryw­ko­wym Must Be The Music, wyko­rzy­stu­je swój uśpio­ny poten­cjał i odno­si wiel­ki suk­ces docho­dząc aż do fina­łu . W 2012 roku Ino­Ros nawią­zu­je współ­pra­cę z Libe­rem wspól­nie two­rząc utwór “Czy­ste sza­leń­stwo”. Pio­sen­ka oka­zu­je się strza­łem w dzie­siąt­kę i odno­si ogól­no­pol­ski suk­ces, zaj­mu­jąc czo­ło­we miej­sca na listach prze­bo­jów. Zespół do swo­ich suk­ce­sów estra­do­wych może zali­czyć rów­nież udział w takich pro­gra­mach jak: Się Krę­ci, Kocham Cię Pol­sko, Kawa czy Her­ba­ta. Gru­pa zagra­ła tak­że spo­ro kon­cer­tów w bar­dzo krót­kim cza­sie, mię­dzy inny­mi na otwar­ciu Stre­fy Kibi­ca w War­sza­wie przed ponad stu­ty­sięcz­ną publicz­no­ścią.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting