W piątek ruszają Dni Miasta. Ale się będzie działo

Impre­za odbę­dzie się ponow­nie po dwóch latach prze­rwy spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią. Sce­na sta­nie na zamknię­tej dla ruchu alei Jana Paw­ła II.

Zda­niem wie­lu miesz­kań­ców ale­ja Jana Paw­ła II to naj­lep­sza loka­li­za­cja na Dni Mia­sta. Przed pan­de­mią co roku gro­ma­dzi­ło się tam każ­do­ra­zo­wo po kil­ka tysię­cy osób, a przez całe dwa dni prze­wi­ja­ło się nawet po kil­ka­dzie­siąt tysię­cy. Dla­te­go wła­dze Kędzie­rzy­na-Koź­la zde­cy­do­wa­ły się powró­cić doi sta­rej for­mu­ły.

3 czerw­ca zaba­wa roz­pocz­nie się o godz. 19.00. Na sce­nie wystą­pi Big Roll Band, zapla­no­wa­no rów­nież kon­cert gru­py reg­gae — Bon­go­stan. Gwiaz­dą wie­czo­ru będzie Mro­zu, czy­li popu­lar­ny Łukasz Mróz. Arty­sta w swo­jej karie­rze współ­pra­co­wał z taki­mi wyko­naw­ca­mi, taki­mi jak DJ Ken­neth, Mr. Kin­glo­ver, Natu­ral Dre­ad Kil­laz, Jamal, EastWest Roc­kers, Bob One, Junior Stress, Mole­sta Ewe­ne­ment, K.A.S.T.A., Lilu, Wice Wer­sa czy Whi­te House.

W 2009 wydał debiu­tanc­ki album stu­dyj­ny pt. Milio­ny monet, a tytu­ło­wy sin­giel z pły­ty stał się ogól­no­pol­skim prze­bo­jem. W 2010 uczest­ni­czył w jede­na­stej edy­cji pro­gra­mu roz­ryw­ko­we­go TVN Taniec z gwiaz­da­mi, w parze z Ane­tą Pio­trow­ską odpadł w trze­cim odcin­ku. Rów­nież w 2010 wydał album pt. Vabank. W kolej­nych latach wydał jesz­cze trzy pły­ty: Rol­ler­co­aster (2014), Zew (2017) i Aura (2019).

W sobo­tę zapla­no­wa­no jesz­cze wię­cej kon­cer­tów gwiazd. Wystą­pią Ania Ruso­wicz oraz Ewe­li­na Lisow­ska. Ania Ruso­wicz w latach 2005 – 2007 była woka­list­ką zespo­łu Dez­i­re, z któ­rym wyda­ła album stu­dyj­ny pt. Pięć sma­ków (2005). W latach 2009 – 2011 była człon­ki­nią zespo­łu IKA, któ­ry zało­ży­ła z mężem, Huber­tem Gasiu­lem. Od 2011 kon­ty­nu­owa­ła karie­rę solo­wą, wyda­ła czte­ry albu­my stu­dyj­ne: Mój Big-Bit (2011), Gene­sis (2013), Retro­na­ro­dze­nie (2016) i Prze­bu­dze­nie (2019). Od 2017 woka­list­ka wła­sne­go zespo­łu niXes, z któ­rym wyda­ła album stu­dyj­ny, rów­nież zaty­tu­ło­wa­ny niXes (2017). Jest czte­ro­krot­ną lau­re­at­ką nagro­dy Fry­de­ry­ka oraz Super­je­dyn­ki.

Lisow­ska Wyda­ła czte­ry solo­we albu­my stu­dyj­ne: Aero-Plan (2013), Nowe Hory­zon­ty (2014), Ponad Wszyst­ko (2016) i Czte­ry (2018). Dwie wyda­ne przez nią pły­ty dotar­ły na szczyt listy naj­chęt­niej kupo­wa­nych albu­mów w Pol­sce. Za sprze­daż swo­ich albu­mów otrzy­ma­ła dwie zło­te pły­ty. Lau­re­at­ka nagród muzycz­nych, takich jak Eska Music Awards kate­go­riach Naj­lep­szy hit („W stro­nę słoń­ca”), Naj­lep­szy debiut oraz Naj­lep­szy arty­sta w sie­ci, Super­Pre­mie­ra One­tu („We mgle”) czy Super­Je­dyn­ki. Zdo­by­ła też nomi­na­cje, m.in. do MTV Euro­pe Music Awards 2013, TOP­tren­dy 2014 i Pol­sat Sopot Festi­val.

Była uczest­nicz­ką lub gościem w kil­ku pro­gra­mach roz­ryw­ko­wych, m.in. wygra­ła Dan­cing with the Stars. Począ­tek sobot­nich kon­cer­tów o godz. 17.00.

Na alei Jana Paw­ła II sta­nie oczy­wi­ście mnó­stwo sto­isk gastro­no­micz­nych, nie zabrak­nie rów­nież atrak­cji dla dzie­ci, takich jak karu­ze­le i inne. Miej­sce pod sce­ną będzie wydzie­lo­ne od miejsc kon­sump­cji.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting