Muzeum Ziemi Kozielskiej docenione w regionie

Nasza pla­ców­ka dosta­ła wyróż­nie­nie w kon­kur­sie na “Naj­lep­szą Prze­strzeń Publicz­ną Woje­wódz­twa Opol­skie­go”.

Celem kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go przez mar­szał­ka woje­wódz­twa opol­skie­go jest pro­mo­cja dobrych wzo­rów zago­spo­da­ro­wa­nia nasze­go oto­cze­nia. Orga­ni­za­to­rzy poka­zu­ją, jak w regio­nie dba się o prze­strzeń publicz­ną, wybie­ra­ją naj­lep­sze reali­za­cje pro­jek­tów urba­ni­stycz­nych i archi­tek­to­nicz­nych, któ­re pod­no­szą jakość prze­strze­ni publicz­nej woje­wódz­twa.

Muzeum Zie­mi Koziel­skiej otrzy­ma­ło kolej­ne wyróż­nie­nie. Miej­ska pla­ców­ka zosta­ła doce­nio­na w kate­go­rii “Obiekt Uży­tecz­no­ści Publicz­nej”.

– Wybór naj­lep­szych był bar­dzo trud­ny – mówi mar­sza­łek Andrzej Buła, pod­kre­śla­jąc, że w całym kon­kur­sie bar­dzo waż­ne było zaan­ga­żo­wa­nie w reali­za­cję tych przed­się­wzięć władz samo­rzą­do­wych i part­ne­rów spo­łecz­nych. – Zawsze mówi­my, że prze­strzeń publicz­na przede wszyst­kim powin­na słu­żyć miesz­kań­com, więc waż­ne jest nie tyl­ko stwo­rze­nie odpo­wied­niej infra­struk­tu­ry, ale i to, jaka tam poja­wi się funk­cja.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting