Targi Książki nad Odrą w Koźlu

Wśród gości będą mię­dzy inny­mi Anto­ni Piech­ni­czek, Jerzy Zelnik i Ewa Wacho­wicz.

Tar­gi Książ­ki nad Odrą to impre­za któ­ra już na sta­łe wpi­sa­ła się w lite­rac­ki kalen­darz Opolsz­czy­zny. Tym razem odbę­dzie się 2 czerw­ca na koziel­skim Ryn­ku. O 10.15 odbę­dzie się spo­tka­nie lite­rac­kie z Bar­ba­rą Supel, autor­ką ksią­żek dla dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym. Godzi­nę póź­niej roz­pocz­ną się lite­rac­kie warsz­ta­ty detek­ty­wi­stycz­ne z Dariu­szem Reko­szem prze­wi­dzia­ne dla dzie­ci w wie­ku szkol­nym. O 12.15 zapla­no­wa­no z kolei warsz­ta­ty dla mło­dzie­ży z Micha­łem Zawad­ką.

O 13.00 rusza akcja “Płyn­ne czy­ta­nie” czy­li lite­rac­kie rej­sy po rze­ce Odrze. Gościem będzie Jerzy Zelnik. O 16.30 zapla­no­wa­no spo­tka­nie z Mag­da­le­ną Kor­del a o 17.30 z Anto­nim Piech­nicz­kiem i Ewą Wacho­wicz. Nie zabrak­nie wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych, ani­ma­cji dla dzie­ci, sto­isk edu­ka­cyj­no-warsz­ta­to­wych i wydaw­ców.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting