Młodzi zachwycili na scenie

Na deskach na deskach Domu Kul­tu­ry „Che­mik” odbył się kon­cert lau­re­atów III Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Dzie­cię­cej i Mło­dzie­żo­wej.

Kędzie­rzyn-Koź­le od lat muzy­ką stoi. Przy­po­mnie­li o tym mło­dzi arty­ści, któ­rzy wzię­li udział kon­cer­cie lau­re­atów III Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Dzie­cię­cej i Mło­dzie­żo­wej. Szcze­gól­ną nagro­dą był dla nich wspól­ny występ na jed­nej sce­nie z Anną Sera­fiń­ską. Uta­len­to­wa­na woka­list­ka była prze­wod­ni­czą­cą jury „Koziel­skiej Sce­ny Debiu­tów”.

Mło­dzi woka­li­ści z róż­nych zakąt­ków kra­ju przy akom­pa­nia­men­cie pro­fe­sjo­nal­ne­go zespo­łu muzycz­ne­go swo­imi umie­jęt­no­ścia­mi popi­sy­wa­li się przez cały week­end. Naj­lep­szych wyło­ni­ły prze­słu­cha­nia kon­kur­so­we, któ­re odby­wa­ły się w sobo­tę w Domu Kul­tu­ry „Koź­le”.

Grand Prix festi­wa­lu otrzy­mał Jakub Roga­la. W kate­go­rii wie­ko­wej 7 – 14 lat nagro­dy powę­dro­wa­ły do Micha­li­ny Cedro (I miej­sce), zespo­łu MY5 (dru­gie miej­sce) i Oli­wii Wło­dar­skiej (III miej­sce). Wyróż­nie­nia: Apo­lo­nia Jakub­czyk, Julia Dąbrow­ska, Pola Kowal­czyk

W kate­go­rii wie­ko­wej 15 – 24 lata wygra­li Maria Sawic­ka (I miej­sce), Vanes­sa Siwy (II miej­sce) i Urszu­la Szum­ska (III miej­sce). Wyróż­nie­nia: Oli­wia Zalew­ska, Jago­da Rataj, Zespół ASM­ki.

Głów­nym orga­ni­za­to­rem „Koziel­skiej Sce­ny Debiu­tów” było Sto­wa­rzy­sze­nie Cen­trum Edu­ka­cji Muzycz­nej K-Kwar­ta.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting