Golce przyjadą do Kędzierzyna-Koźla

25 wrze­śnia przed sta­ro­stwem odbę­dzie się kon­cert Golec uOr­kie­stra w ramach pik­ni­ku „W zdro­wym cie­le zdro­wy duch” w trak­cie któ­re­go w mobil­nym punk­cie będą pro­wa­dzo­ne szcze­pie­nia prze­ciw Covid-19.

Głów­ny­mi orga­ni­za­to­ra­mi kon­cer­tu i całej akcji pro­mo­cyj­nej są poseł Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści Kata­rzy­na Czo­cha­ra i Sto­wa­rzy­sze­nie Miło­śni­ków Wsi Mosz­czan­ka. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi zosta­ły Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, Fun­da­cja Kon­sor­cjum Odrzań­skie i Gru­pa Azo­ty ZAKSA Kędzie­rzyn-Koź­le. Patro­nat hono­ro­wy nad pik­ni­kiem objął Woje­wo­da Opol­ski.

Opol­scy poli­ty­cy i samo­rzą­dow­cy od wie­lu mie­się­cy nama­wia­ją miesz­kań­ców do szcze­pień. Wszyst­ko po to, by mini­ma­li­zo­wać nega­tyw­ne skut­ki pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Już 25 wrze­śnia o godz. 19.30 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wystą­pi słyn­ny Golec uOr­kie­stra, a celem pik­ni­ku będzie mię­dzy inny­mi pro­mo­cja pro­fi­lak­ty­ki prze­ciw­ko COVID-19. Zna­ni arty­ści wystą­pią na pla­cu przed sta­ro­stwem powia­to­wym. Wstęp na to wyda­rze­nie jest oczy­wi­ście dar­mo­wy.

Na przy­by­łych przede wszyst­kim cze­ka dobra zaba­wa. Ponad­to dla pierw­szych 50 zaszcze­pio­nych osób prze­wi­dzia­no gadże­ty ZAKSY i dar­mo­we wej­ściów­ki na wybra­ne mecze kędzie­rzyń­skich siat­ka­rzy.

Zespół Golec uOr­kie­stra to wyjąt­ko­we zja­wi­sko na pol­skim ryn­ku muzycz­nym. Powstał w 1999 roku, a jego lide­ra­mi są Łukasz i Paweł Gol­co­wie – „beskidz­cy góra­le XXI wie­ku”, jak pisał o nich Janusz Sto­kło­sa – jeden z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich pia­ni­stów i kom­po­zy­to­rów.

Zespół zawo­jo­wał muzycz­ną sce­nę nie­zwy­kle prze­bo­jo­wą pły­tą zaty­tu­ło­wa­ną „Golec uOr­kie­stra 1” (1999 r.), któ­ra w ory­gi­nal­ny spo­sób połą­czy­ła ele­men­ty góral­skie­go fol­ku z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi cecha­mi muzy­ki pop, rock’n’rolla i jaz­zu. Jej siłą napę­do­wą oka­za­ły się wyra­zi­ste, peł­ne zdy­stan­so­wa­ne­go humo­ru pio­sen­ki, min Lor­net­ka, UFO, czy nie­zwy­kle elek­try­zu­ją­ca Cra­zy is my live, do dziś roz­grze­wa­ją­ce rze­sze fanów na każ­dym z kon­cer­tów zespo­łu.

Wier­ność wła­snym korze­niom, ory­gi­nal­ność w podej­ściu do oraz bez­kom­pro­mi­so­wość w tek­stach i muzy­ce spra­wia­ją, że Golec uOr­kie­stra jest wciąż jed­nym z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych i cenio­nych zespo­łów w Pol­sce.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting