Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Katarzyna Czochara przeciwna małżeństwom par homoseksualnych

Kan­dy­dat­ka PiS w wybo­rach do euro­par­la­men­tu mówi sta­now­czo: — Te spra­wy jasno okre­śla kon­sty­tu­cja. W koń­ców­ce...

Poseł Kukiz 15 Paweł Grabowski spotkał się z mieszkańcami w centrum miasta

– Zachę­cam do gło­so­wa­nia na urgru­po­wa­nie Kukiz 15 w naj­bliż­szych wybo­rach do euro­par­la­men­tu – mówił do miesz­kań­ców....

Katarzyna Czochara zdecydowanie przeciwko przyjmowaniu “uchodźców”

Kan­dy­dat­ka PiS w wybo­rach do euro­par­la­men­tu mówi, że pol­scy poli­ty­cy nie powin­ni się godzić na przyj­mo­wa­nie rze­ko­mych...

Będą kolejne inteligentne przejścia dla pieszych powstaną w Kędzierzynie-Koźlu

Mia­sto pozy­ska­ło na ten cel 100 tysię­cy zło­tych. Pierw­sze inte­li­gent­ne przej­ście dla pie­szych powsta­nie na uli­cy Łuka­sie­wi­cza. Teraz...

Nie żyje 26-letni pracowników jednej z firm chemicznych w Blachowni

Przy­czy­ny śmier­ci praw­do­po­dob­nie pozna­my dopie­ro za mie­siąc. Jak powie­dział dzien­ni­ka­rzom pro­ku­ra­tor rejo­no­wy Euge­niusz...

Czy wszechobecne reklamy znikną z ulic Kędzierzyna-Koźla?

W gmi­nie powo­ła­no zespół do spraw este­ty­za­cji mia­sta. Pro­blem wszech­obec­nych reklam i bil­l­bo­ar­dów ma wie­le miast Opolsz­czy­zny....

Rusza przebudowa przystani “Szkwał”

To będzie jed­nak z naj­waż­niej­szych inwe­sty­cji powia­tu naj­bliż­szych lat. Koziel­ska Wyspa, zda­niem wie­lu miesz­kań­ców, wciąż ma...

Ruszyły kontrole autokarów wyjeżdżających na wycieczki

W tym tygo­dniu wie­le kędzie­rzyń­sko-koziel­skich szkół orga­ni­zu­je wyciecz­ki i zie­lo­ne szko­ły. Poli­cja bacz­nie się im przy­glą­da....

Janusz Korwin-Mikke jednak przyjedzie do Kędzierzyna

W śro­dę ma się spo­tkać z miesz­kań­ca­mi w restau­ra­cji Ogro­do­wa. Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny poli­tyk pra­wi­co­wej...

W Unii trzeba twardo i stanowczo

ROZMOWA z Kata­rzy­ną Czo­cha­rą, posłem Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści na Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. - Zbli­ża się ku...

Protection Plugin made by Web Hosting