Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

W weekend otwarto Wodne oKKo. Kompleks wygląda olśniewająco.

Wszy­scy miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la, któ­rzy w week­end odwie­dzi­li nowy kom­pleks base­no­wy przy uli­cy Mosto­wej...

Dni Miasta 2019 to imprezowa petarda

- Już daw­no się tak dobrze nie bawi­li­śmy — mówi­li miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la w pią­tek i sobo­tę. Zda­niem wie­lu...

Ruszyły Dni Miasta Kędzierzyna-Koźla

Kon­cert Luxtor­pe­dy był świet­ną roz­grzew­ką przed kolej­ny­mi atrak­cja­mi. Ofi­cjal­ne roz­po­czę­cie Dni Mia­sta mia­ło miej­sce...

W weekend Festiwal Zdrowia w Zakrzowie

Będą bez­płat­ne bada­nia, wykła­dy, pora­dy, poka­zy ratow­nic­twa i wie­le innych. Festi­wal Zdro­wia orga­ni­zu­je Gmin­ny Ośro­dek Spor­tu...

Już 8 czerwca Dni Chemików 2019. Grupa Azoty zaprasza na wielką imprezę

Na sce­nie wystą­pi m.in. zespół Myslo­vitz, będą też popu­lar­ni pol­scy skocz­ko­wie nar­ciar­scy i wie­le atrak­cji dla naj­młod­szych....

Dziś ruszają Dni Miasta

Na sce­nie wystą­pią Luxtor­pe­da, Łąki Łan, Cleo i Agniesz­ka Chy­liń­ska. Będzie jed­nak dużo wię­cej atrak­cji. Dni Mia­sta to...

Opolska Nagroda Jakości dla prezydent Sabiny Nowosielskiej i dla firmy ZAMKON

Kapi­tu­ła doce­ni­ła pra­cę pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej, przy­zna­jąc jej tytuł “Zna­ko­mi­te­go Przy­wód­cy”. Wyróż­nie­nie...

Mieszkańcy boją się. “Przestępcy czają się pod naszymi domami”

Nasi czy­tel­ni­cy zgło­si­li nam kil­ka przy­pad­ków o podej­rza­nych zacho­wa­niach ano­ni­mo­wych ludzi, któ­rzy obser­wo­wa­li ich domy....

Kończy się wymiana lamp w Kędzierzynie-Koźlu

Dzię­ki temu mia­sto zaosz­czę­dzi dzie­siąt­ki tysię­cy zło­tych na wydat­kach na ener­gię elek­trycz­ną. - Powo­li koń­czy­my już wymia­nę...

Arrivę w Kędzierzynie-Koźlu ma zastąpić GTV Bus

Nowa fir­ma ma wozić miesz­kań­ców powia­tu od lip­ca. Wraz z koń­cem czerw­ca koń­czy dzia­łal­ność na naszym tere­nie fir­ma prze­wo­zo­wa...

Protection Plugin made by Web Hosting