Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Piłkarze i piłkarki “dziewiątki” z sukcesami na Igrzyskach Dzieci

Mło­dzi fut­bo­li­ści dobrze zapre­zen­to­wa­li się pod­czas roz­gry­wek powia­to­wych. W ponie­dzia­łek (6.05) odby­ły się Mistrzo­stwa Powia­tu...

Rozpoczęły się Dni Seniora w Kędzierzynie-Koźlu

Wczo­raj eme­ry­ci ode­bra­li sym­bo­licz­ne klu­cze do bram mia­sta. Dziś zaba­wa tanecz­na. Klu­cze do bram Kędzie­rzy­na-Koź­la pod­czas...

Prokuratura chce przesłuchać kolejnych zawodników Zaksy

Sta­tus pokrzyw­dzo­nych w afe­rze może mieć trzech kolej­nych siat­ka­rzy. Zezna­nia mają zło­żyć w swo­ich kra­jach. Cho­dzi o byłych już...

Festiwal pieśni maryjnych w Kędzierzynie-Koźlu

Odbę­dzie się 11 maja o 16.00 w koście­le para­fial­nym pw. Św. Miko­ła­ja. II Festi­wal Pie­śni Maryj­nych będzie wyjąt­ko­wym wyda­rze­niem...

Sabina Nowosielska zaśpiewa “Daj mi tę noc”

W DK Che­mik odbę­dzie się wyjąt­ko­wy kon­cert muzycz­ny z któ­re­go dochód prze­zna­czo­ny zosta­nie na dofi­nan­so­wa­nie hospi­cjum. O samej...

Złoci siatkarze Zaksy z pucharem w urzędzie miasta

Zawod­ni­cy spo­tka­li się z Sabi­ną Nowo­siel­ską, pra­cow­ni­ka­mi magi­stra­tu oraz rad­ny­mi. Dru­ży­na, sztab tre­ner­ski i pre­zes klu­bu...

Sporo pijanych kierowców na kędzierzyńskich drogach

Poli­cjan­ci mie­li spo­ro pra­cy pod­czas dłu­gie­go majo­we­go week­en­du. Majów­ka to czas wie­lu imprez, w tym tak­że tych moc­no...

Którędy będzie przebiegać łącznik nowej obwodnicy?

Mia­sto wybra­ło już wariant. Nie wia­do­mo jesz­cze, ile będzie kosz­to­wa­ła budo­wa dro­gi. Pół­noc­na obwod­ni­ca ma być goto­wa w cią­gu...

W Kędzierzynie-Koźlu trwa trzydniowa majówka

Spo­ro dzie­je się w Par­ku Pojed­na­nia, gdzie moż­na posłu­chać dobrej muzy­ki. Wczo­raj (śro­da) na sce­nie w śród­miej­skim par­ku...

Wielki jubileusz 50-lecia MZK

Miej­ski prze­woź­nik zor­ga­ni­zo­wał dziś wie­le atrak­cji dla miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Odśpie­wa­niem “Ody do rado­ści”...

Protection Plugin made by Web Hosting