Politycy Platformy zakleili plakaty Dudy. “Mamy do tego prawo”

Woj­na pla­ka­to­wa na uli­cach Kędzie­rzy­na-Koź­la przy­bie­ra na sile. Dziś hap­pe­ning w cen­trum mia­sta zor­ga­ni­zo­wa­li człon­ko­wie Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej.

Miej­sco­wi poli­ty­cy PiS i PO prze­ści­ga­ją się w oce­nach tego, kto lepiej pra­co­wał przed pierw­szą turą wybo­rów pre­zy­denc­kich 2020. Przed­sta­wi­cie­le Plat­for­my wska­zu­ją na zwy­cię­stwo Rafa­ła Trza­skow­skie­go w gmi­nie Kędzie­rzyn-Koź­le, któ­ry o 4 punk­ty poko­nał Andrze­ja Dudę.

Z kolei dzia­ła­cze PiS zwra­ca­ją uwa­gę, że w powie­cie wygrał zde­cy­do­wa­nie (0 10 pro­cent) urzę­du­ją­cy pre­zy­dent. Cały czas trwa rów­nież woj­na pla­ka­to­wa na uli­cach Kędzie­rzy­na-Koź­la i oko­lic.

Jej ostat­ni akcent mie­li­śmy w śro­dę po połu­dniu, kie­dy kędzie­rzyń­ska PO z Micha­łem Nowa­kiem, Rober­tem Węgrzy­nem i Pio­trem Jah­nem zor­ga­ni­zo­wa­ła kon­fe­ren­cję na skrzy­żo­wa­niu al. Jana Paw­ła II i ul. Judy­ma. Znaj­du­je się tam jed­na z naj­więk­szych tablic ogło­sze­nio­wych w mie­ście.

Poli­ty­cy PO twier­dzą, że pla­ka­ty Rafał Trza­skow­skie­go zosta­ły nie­le­gal­nie zakle­jo­ne afi­sza­mi Andrze­ja Dudy. I przy bla­sku fle­szy… zakle­ili te dru­gie wize­run­ka­mi swo­je­go fawo­ry­ta.

- Nie łamie­my więc pra­wa, przy­wra­ca­my stan pier­wot­ny. Przy­naj­mniej poło­wa tej tabli­cy nam się nale­ży i na takiej powierzch­ni umie­ści­my nasze mate­ria­ły – mówił Michał Nowak, szef Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Prze­ko­nu­ją, że zgło­szą spra­wę na poli­cję jeśli znów pla­ka­ty Trza­skow­skie­go zosta­ną zakle­jo­ne przez sym­pa­ty­ków PiS. Jak nie­ofi­cjal­nie dowie­dział się por­tal tygodnik7dni.pl, kędzie­rzyń­ski PiS pla­nu­je w czwar­tek zor­ga­ni­zo­wać wła­sną kon­fe­ren­cję w tej spra­wie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting