Druga tura. Wyniki wyborów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Zna­my peł­ne, ofi­cjal­ne wyni­ki dru­giej tury wybo­rów pre­zy­denc­kich w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim.

Wygrał tutaj Rafał Trza­skow­ski, któ­re­go 57,83 proc. wybor­ców (23 567 gło­sów). Z kolei Andrze­ja Dudę popar­ło 42,17 proc. (17 183) miesz­kań­ców.

Wyni­ki wybo­rów w poszcze­gól­nych gmi­nach:

Kędzie­rzyn-Koź­le: Rafał Trza­skow­ski — 16583 gło­sy, Andrzej Duda — 10897 gło­sów.

Bie­ra­wa: Rafał Trza­skow­ski — 1704 gło­sów, Andrzej Duda — 1462 głos

Cisek: Rafał Trza­skow­ski — 1086 gło­sów, Andrzej Duda — 1099 gło­sów

Pol­ska Cere­kiew: Rafał Trza­skow­ski — 877 gło­sów, Andrzej Duda — 764 gło­sy

Paw­ło­wicz­ki: Rafał Trza­skow­ski — 1436 gło­sów, Andrzej Duda — 1494 gło­sy

Reń­ska Wieś: Rafał Trza­skow­ski — 1881 gło­sów, Andrzej Duda — 1467 gło­sów.

Wczo­raj do loka­li wybor­czych uda­ło się 62,31% upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim.

Na Opolsz­czyź­nie Rafał Trza­skow­ski poko­nał Andrze­ja Dudę w 2. turze wybo­rów pre­zy­denc­kich. Kan­dy­dat Koali­cji Oby­wa­tel­skiej zdo­był 52,64 proc. gło­sów w regio­nie. Urzę­du­ją­cy pre­zy­dent uzy­skał popar­cie na pozio­mie 47,36 proc.

W Pol­sce wygrał z kolei Andrzej Duda. Pań­stwo­wa Komi­sja Wybor­cza w ponie­dział­ko­wy pora­nek przed­sta­wi­ła dane z 99,97 proc. obwo­dów. Z tych danych wyni­ka, że wybo­ry wygrał Andrzej Duda, któ­ry uzy­skał popar­cie 51,21 proc. wybor­ców. PKW pod­kre­śli­ła, że wyni­ki nie ule­gną już dużym zmia­nom.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting