Rafał Trzaskowski z wyborczą wizytą w Kędzierzynie-Koźlu

W ponie­dzia­łek o godz. 10.00 w Koź­lu przed Urzę­dem Mia­sta na Rafa­ła Trza­skow­skie­go cze­ka­li jego zwo­len­ni­cy.

W towa­rzy­stwie pre­zy­dent mia­sta Sabi­ny Nowo­siel­skiej, kan­dy­dat Koali­cji Oby­wa­tel­skie­go wygło­sił swo­je wybor­cze prze­mó­wie­nie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting