Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

W kozielskiej stoczni powstaje eksperymentalny kontenerowiec

Pro­to­typ ma kosz­to­wać 15 milio­nów zło­tych. Część pie­nię­dzy na ten pro­jekt pocho­dzi z fun­du­szy unij­nych. W Stocz­ni Koź­le...

Przybywa cudzoziemców w Kędzierzynie-Koźlu

W zeszłym roku pra­co­wa­ło u nas legal­nie 6,5 tysią­ca osób z zagra­ni­cy. Powia­to­wy Urząd Pra­cy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu...

Miasto podliczyło, ile dostało pieniędzy z Unii

Kwo­ta robi osza­ła­mia­ją­ce wra­że­nie. Środ­ki pomo­gły przede wszyst­kim roz­wi­nąć miej­ską infra­struk­tu­rę. Więk­szo­ści...

Targi Książki nad Odrą. Nie zabraknie gwiazd

To wiel­kie wyda­rze­nie kul­tu­ral­ne zgro­ma­dzi mię­dzy inny­mi Kry­sty­nę Czu­bów­nę i Kata­rzy­nę Dowbor. Tar­gi Książ­ki nad Odrą...

Podsumowano charytatywny koncert na rzecz hospicjum

Uda­ło się zebrać dzię­ki nie­mu 14 tysię­cy zło­tych. To było wyjąt­ko­we wyda­rze­nie muzycz­ne na ska­lę regio­nu. W nie­dzie­lę...

Maj pełen imprez. Mieszkańcy nie powinni narzekać na nudę

Już w naj­bliż­szy week­end festyn para­fial­ny na Pogo­rzel­cu. Coraz bli­żej tak­że do Dni Mia­sta. Kalen­darz wyda­rzeń kul­tu­ral­nych...

Oszukał skarbówkę, wpadł podczas kontroli drogowej

41-latek w Sta­rym Koź­lu prze­kro­czył pręd­kość o 20 km/h. Gro­ził mu aresz­tu, bo miał na sumie­niu tak­że inne grze­chy. Męż­czy­zna...

Wstrzymano prace przy przebudowie wiaduktu w Koźlu Rogach

Budow­lań­cy natra­fi­li na kable i nie wie­dzą, skąd one się tam wzię­ły. Przed roz­po­czę­ciem robót prze­ana­li­zo­wa­no dokład­nie...

Jakie inwestycje planuje miasto w najbliższych miesiącach

Wśród nich jest mię­dzy inny­mi prze­bu­do­wa remi­zy OSP oraz kil­ku ulic. Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le nie zwal­nia tem­pa jeśli cho­dzi...

Znani politycy przyjeżdżają do Kędzierzyna-Koźla

W nie­dzie­lę będzie u nas Robert Bie­droń, a w ponie­dzia­łek Janusz Kor­win Mik­ke. Kam­pa­nia wybor­cza do euro­par­la­men­tu wcho­dzi...

Protection Plugin made by Web Hosting