Opolska prawica może być zadowolona z wyniki Dudy w regionie

Urzę­du­ją­cy pre­zy­dent nie­znacz­nie prze­grał co praw­da z Rafa­łem Trza­skow­skim, ale otrzy­mał naj­wię­cej gło­sów w histo­rii.

Na Opolsz­czyź­nie Rafał Trza­skow­ski zdo­był 239 tysię­cy gło­sów, popar­ło go 52,64 proc. wybor­ców. Andrzej Duda otrzy­mał 215 tys. gło­sów, czy­li 47,36 proc. For­mal­nie zwy­cięz­cą jest więc kan­dy­dat Koali­cji Oby­wa­tel­skiej.

Dzia­ła­cze opol­skiej pra­wi­cy, któ­rzy pra­co­wa­li na wynik Andrze­ja Dudy w regio­nie, mogą być jed­nak zado­wo­le­ni ze swo­jej pra­cy. Przede wszyst­kim trze­ba pamię­tać, że Opolsz­czy­zna nigdy nie była bastio­nem PiS, a jed­nak Dudzie w bez­po­śred­nim star­ciu z Trza­skow­skim uda­ło się uzy­skać w mia­rę zbli­żo­ny wynik, bo róż­ni­ca nie prze­kra­cza 25 tysię­cy gło­sów.

Lep­szy wynik od Andrze­ja Dudy w dru­giej turze wybo­rów pre­zy­denc­kich 2020 zro­bił tyl­ko Lech Wałę­sa w 1995 roku, będą­cy wów­czas repre­zen­tan­tem sze­ro­ko rozu­mia­nych śro­do­wisk kon­ser­wa­tyw­nych i pra­wi­co­wych (dostał u nas wte­dy ponad 240 tys. gło­sów). Pod­czas kolej­nych wybo­rów żaden z kan­dy­da­tów pra­wi­cy nie zbli­żył się nawet do wczo­raj­sze­go wyni­ku Dudy.

- Ten wynik na tere­nie woje­wódz­twa opol­skie­go, to jest wynik, któ­ry potwier­dza, że miesz­kań­cy Opolsz­czy­zny mówią “tak” dla dobrej zmia­ny, mówią “tak” dla tych pro­po­zy­cji, któ­re zło­żył rząd Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści i tych pro­po­zy­cji, któ­re skła­da sam pre­zy­dent Andrzej Duda, cze­go dowo­dy dał przez ostat­nie pięć lat pre­zy­den­tu­ry. Dla nas to wiel­ka satys­fak­cja, to wiel­ka zachę­ta do jesz­cze więk­szej pra­cy — sko­men­to­wa­ła na ante­nie Radia Opo­le Vio­let­ta Porow­ska, sze­fo­wa PiS w regio­nie.

Woje­wódz­ki struk­tu­ry PiS inten­syw­nie pra­co­wa­ły w zakoń­czo­nej nie­daw­no kam­pa­nii. Na uli­cach poja­wi­ło się wie­le bane­rów Andrze­ja Dudy, poli­ty­cy Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy spo­ty­ka­li się z miesz­kań­ca­mi na wie­cach wybor­czych, pra­co­wa­no rów­nież w inter­ne­cie.

Poli­ty­cy, dzia­ła­cze i sym­pa­ty­cy Koali­cji Oby­wa­tel­skiej tak­że wyka­zy­wa­li się dużą aktyw­no­ścią. Z pew­no­ścią na wynik Trza­skow­skie­go wpływ mia­ła zeszło­ty­go­dnio­wa wizy­ta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, któ­ra cie­szy­ła się dużym zain­te­re­so­wa­niem miesz­kań­ców.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting