Wakacje z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Co nas czeka w lipcu i w sierpniu? | 7DNI Wakacje z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Co nas czeka w lipcu i w sierpniu? - 7DNI

Wakacje z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Co nas czeka w lipcu i w sierpniu?

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu przy­go­to­wał cie­ka­we pro­po­zy­cje dla miesz­kań­ców. Będzie m.in. kino ple­ne­ro­we.

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa nie ustę­pu­je, ale roz­ma­ite insty­tu­cje sta­ra­ją się powra­cać do stan­dar­do­wej dzia­łal­no­ści. Wśród nich jest m.in. Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry.

- Powo­li wra­ca­my, mam nadzie­ję, że już na dobre — poin­for­mo­wa­ła Ariad­na Mier­nic­ka z MOK. — W naj­bliż­szą nie­dzie­lę spo­ty­ka­my się na koziel­skim Ryn­ku z naj­młod­szy­mi miesz­kań­ca­mi. Będą gry, zaba­wy, ani­ma­cje. Począ­tek o godz. 14.00.

24 lip­ca o 21.30 na koziel­skim ryn­ku odbę­dzie się pokaz w ramach kina ple­ne­ro­we­go. Tydzień póź­niej o tej same porze film pod chmur­ką wyświe­tlo­ny zosta­nie tak­że na osie­dlu Bla­chow­nia (plac zabaw przy ul. Zwy­cię­stwa).

7 sierp­nia kino ple­ne­ro­we prze­nie­sie się do Sła­wię­cic, a kon­kret­nie do ruin zam­ku. 13 sierp­nia odbę­dzie się kon­cert onli­ne zespo­łu Szla­gier Maszy­na. Dzień póź­niej o 21.00 kino ple­ne­ro­we przy­je­dzie do Par­ku Pojed­na­nia w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. 16 sierp­nia po połu­dniu w tym samym miej­scu odbę­dą się ani­ma­cje dla dzie­ci. 21 sierp­nia ostat­nia edy­cja kina ple­ne­ro­we­go — tym razem znów na Ryn­ku w Koź­lu.

Lato poże­gna­my tra­dy­cyj­nie Gita­ria­dą (28 – 29.08) oraz gieł­dą płyt winy­lo­wych (29.08).

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting