Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Nasze miasto uznane “Perłą samorządu”

Kędzie­rzyn-Koź­le zajął pierw­sze miej­sce w pre­sti­żo­wym ran­kin­gu Dzien­ni­ka-Gaze­ty Praw­nej. Roz­ma­ite samo­rzą­do­we...

Jest absolutorium dla zarządu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

Wstrzy­ma­ło się jedy­nie czte­rech rad­nych, jed­na prze­ciw, resz­ta była za. Abso­lu­to­rium to swo­ista cen­zur­ka wysta­wia­na do roku wła­dzy...

Znamy ceny biletów i datę otwarcia Wodnego oKKa

Szcze­gó­ły ujaw­ni­ła dziś dyrek­tor Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji. Base­ny zewnętrz­ne Wod­ne­go oKKa zosta­ną otwar­te już...

Dyrektor biura komunikacji ZAK będzie posłem

Jerzy Naszkie­wicz zastą­pi w par­la­men­cie Patry­ka Jakie­go, któ­ry zro­bił świet­ny wynik w euro­wy­bo­rach. Jaki to jedy­ny...

W Kędzierzynie-Koźlu wygrywa Koalicja Obywatelska. Andrzej Buła jednak bez mandatu

Zagło­so­wa­ło na nią 9337 wybor­ców. To o bli­sko trzy tysią­ce wię­cej, niż dosta­ło PiS. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu nie było...

Patryk Jaki z Pis i Andrzej Buła w Europarlamencie

Dwóch Opo­lan dosta­ło się do euro­par­la­men­tu. To Patryk Jaki i Andrzej Buła. Nie­spo­dzian­ką jest suk­ces mar­szał­ka Opolsz­czy­zny....

Wyniki ogólnopolskie wyborów do Europarlamentu: PiS wygrywa

Na PiS gło­so­wa­ło 42,4% wybor­ców, na Koali­cję Euro­pej­ską 39,1%, na Wio­snę 6,6 %, Kon­fe­de­ra­cja 6,1 %, Kukiz’15 4,1% i Lewi­ca Razem...

Katarzyna Czochara ma duże szanse na lepszy wynik od Sławomira Kłosowskiego

Według son­da­ży obec­nie zaj­mu­je trze­cie miej­sce na liście PiS. Wszyst­ko może się jed­nak zmie­nić do nie­dzie­li. Naj­now­szy son­daż dla...

Fala wezbraniowa dociera do powiatu kędzierzyńskiego

Naj­wyż­szy poziom Odry w Koź­lu będzie w nocy. Wie­czo­rem ner­wo­we chwi­le cze­ka­ją miesz­kań­ców Ciska i Bie­ra­wy. Oko­ło...

Emerytka z Kędzierzyna dała fałszywemu policjantowi 100 tysięcy złotych

Prze­stęp­cy byli tak zuchwa­li, że kaza­li jesz­cze kobie­cie iść do ban­ku po kolej­ne pie­nią­dze. W śro­dę do star­szej miesz­kan­ki...

Protection Plugin made by Web Hosting