Andrzej Duda wygrywa drugą turę wyborów prezydenckich

Z son­da­żu exit poll wyni­ka, że na urzę­du­ją­ce­go pre­zy­den­ta głos odda­ło 50.4 pro­cent wybor­ców. Z kolei kan­dy­da­ta Koali­cji Oby­wa­tel­skiej popar­ło 49.6 pro­cent. 

Takie są pierw­sze, son­da­żo­we, wyni­ki wybo­rów pre­zy­denc­kich 2020. Andrzej Duda otrzy­mał 50.4 proc. gło­sów, z kolei Rafa­ła Trza­skow­skie­go popar­ło 49.6

Jeśli wyni­ki te potwier­dzą się, wów­czas Andrzej Duda będzie gło­wą pań­stwa przez kolej­ne pięć lat. Urzę­du­ją­ce­mu pre­zy­den­to­wi pomo­gła wyso­ka fre­kwen­cja 68.9 pro­cent.

Obaj kan­dy­da­ci w ostat­nich dwóch tygo­dniach zje­cha­li Pol­skę wzdłuż i wszerz. Pre­zy­dent Andrzej Duda zakoń­czył kam­pa­nię w Zamo­ściu. Z kolei Rafał Trza­skow­ski fini­szo­wał w Ryb­ni­ku, skąd pocho­dzi jego mał­żon­ka.

Na poważ­ną ana­li­zę wybor­czą przyj­dzie czas. Moż­na jed­nak sta­wiać tezę, że Pola­kom przede wszyst­kim podo­ba­ła się spój­na — z wizją obo­zu PiS — poli­ty­ka budo­wa­nia toż­sa­mo­ści naro­do­wej oraz doce­nie­nie Pola­ków z mniej­szych ośrod­ków.

W cza­sie kam­pa­nii pre­zy­dent Duda bar­dzo moc­no akcen­to­wał rów­nież koniecz­ność obro­ny pod­sta­wo­wych war­to­ści kon­ser­wa­tyw­nych. Zwra­cał rów­nież uwa­gę na potrze­bę budo­wa­nia nie­za­leż­no­ści geo­po­li­tycz­nej.

Na Opolsz­czyź­nie pre­zy­dent Duda był w kam­pa­nii raz, odwie­dził wów­czas Brzeg, Opo­le i Gło­gó­wek.

Z osta­tecz­ny­mi wyni­ka­mi wybo­rów pre­zy­denc­kich 2020 trze­ba jed­nak będzie jed­nak jesz­cze pocze­kać. Pozna­my je praw­do­po­dob­nie w ponie­dzia­łek.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting