Są lokale do wynajęcia w Wodnym oKKu

Do wybo­ru są dwa pomiesz­cze­nia. Nada­ją się na sklep albo gabi­net masa­żu i reha­bi­li­ta­cji.

Wod­ne oKKo to jeden z naj­no­wo­cze­śniej­szych obiek­tów spor­to­wych na Opolsz­czyź­nie. Nale­żą­cy do mia­sta kom­pleks wciąż roz­wi­ja swo­ją ofer­tę. Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji szu­ka wła­śnie najem­ców do pro­wa­dze­nia tutaj dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

Do wybo­ru są dwa pomiesz­cze­nia. Nada­ją się na sklep albo gabi­net masa­żu i reha­bi­li­ta­cji. Ten pierw­szy ma 16,7 metra kwa­dra­to­we­go powierzch­ni. Cena wywo­ław­cza mie­sięcz­nej staw­ki czyn­szu naj­mu to 15,00 zł netto/m2. Czynsz zosta­nie powięk­szo­ny o obo­wią­zu­ją­cą staw­kę podat­ku od towa­rów i usług

Dru­gi lokal ma powierzch­nię 18,4 metra kwa­dra­to­we­go. W tym przy­pad­ku cena wywo­ław­cza mie­sięcz­nej staw­ki czyn­szu naj­mu wyno­si 10,00 zł netto/m2. Rów­nież i tutaj zosta­nie powięk­szo­ny o obo­wią­zu­ją­cą staw­kę podat­ku VAT.

Ofer­ta jest bar­dzo cie­ka­wa, ponie­waż Wod­ne oKKo ma spor­ty poten­cjał biz­ne­so­wy. Wszyst­kie szcze­gó­ły przed­się­bior­cy mogą zna­leźć pd tymi lin­ka­mi:

https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/1019/10422/obwieszczenie-o-i-przetargu-wodne-okko-lokal-czesc-aministracyjna

https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/1019/10421/obwieszczenie-o-i-przetargu-wodne-okko-lokal-hol-glowny

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting