Ruszyła budowa nowych boisk przy szkole podstawowej nr 6

Powsta­ną tam dwa pla­ce do gry, bież­nie, rzut­nia i pił­ko­chwy­ty.

Cho­dzi o teren przy daw­nym gim­na­zjum nr 4 w kędzie­rzyń­skim Śród­mie­ściu. Po refor­mie oświa­ty znaj­du­je się tu pod­sta­wów­ka nr 6. Przy szko­le znaj­do­wał się do tej por­ty jeden z naj­star­szych kom­plek­sów spor­to­wych, z beto­no­wym boiskiem i sta­rą, ziem­ną bież­nią. Wła­śnie jest burzo­ny.

Teraz powsta­nie tu nowo­cze­sne zaple­cze spor­to­we. Przede wszyst­kim boisko do pił­ki noż­nej ze sztucz­ną tra­wą, a tak­że boisko wie­lo­funk­cyj­ne z bez­piecz­ną nawierzch­nią do gry w koszy­ków­kę czy siat­ków­kę. Ponad­to zbu­do­wa­na będzie bież­nia o dłu­go­ści 6️0 metrów oraz bież­nia do sko­ku w dal i trój­sko­ku. Będzie też rzut­nia do pchnię­cia kulą pił­ko­chwy­ty.

Podob­ne inwe­sty­cje w ostat­nich latach prze­pro­wa­dzo­no przy więk­szo­ści szkół miej­skich na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting