Rozpoczyna się odkomarzanie Kędzierzyna-Koźla

Prze­pro­wa­dzo­ne zosta­nie w 28 loka­li­za­cjach całe­go mia­sta. Pierw­sze zabie­gi już dziś wie­czo­rem.

Od kil­ku lat w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu nie ma pro­ble­mu z koma­ra­mi. Wszyst­ko dla­te­go, że mia­sto kon­se­kwent­nie prze­pro­wa­dza akcję zmniej­sza­ją­ce popu­la­cję tych owa­dów. Kolej­na wła­śnie się roz­po­czy­na.

- Od 14 do 17 lip­ca na wybra­nych tere­nach mia­sta, takich jak par­ki, skwe­ry, pla­ce zabaw, a tak­że nie­któ­re wody sto­ją­ce zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na akcja zwal­cza­nia koma­rów. Spe­cja­li­stycz­na fir­ma potrak­tu­je środ­ka­mi che­micz­ny­mi kil­ka­dzie­siąt sie­dlisk owa­dów — infor­mu­je Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la. — Zabie­gi będą pro­wa­dzo­ne wyłącz­nie w nocy, aby przede wszyst­kim nie ucier­pia­ły psz­czo­ły, tyl­ko przy sprzy­ja­ją­cych warun­kach atmos­fe­rycz­nych (bez­wietrz­nie, bez opa­dów).

Prze­pro­wa­dzo­ne zosta­nie w 28 loka­li­za­cjach całe­go mia­sta. W Koź­lu w aż 7 miej­scach, w 3 na Bla­chow­ni, Kłod­ni­cy i Pogo­rzel­cu, 4 w Śród­mie­ściu i po jed­nym, dwóch na pozo­sta­łych osie­dlach.

Odko­ma­rza­nie zosta­nie wyko­na­ne meto­dą naziem­ną, przy uży­ciu pre­pa­ra­tów bio­bój­czych, poprzez zamgła­wia­nie tere­nów zie­lo­nych przy uży­ciu środ­ka zwal­cza­ją­ce­go doro­słe for­my koma­rów, much i meszek, a tak­że opry­ski­wa­nie zbior­ni­ków wod­nych (sta­wów, rowów i innych wód sto­ją­cych) środ­kiem zwal­cza­ją­cym lar­wy tych owa­dów.

- Przy nie­sprzy­ja­ją­cych warun­kach atmos­fe­rycz­nych (sil­ny wiatr, opa­dy) odko­ma­rza­nie zosta­nie prze­rwa­ne i będzie kon­ty­nu­owa­ne w następ­nych dniach — pod­su­mo­wu­je Piotr Pęka­la.

Zasto­so­wa­ne pre­pa­ra­ty są dopusz­czo­ne do obro­tu decy­zją pre­ze­sa Urzę­du Reje­stra­cji Pro­duk­tów Lecz­ni­czych, Wyro­bów Medycz­nych i Pro­duk­tów Bio­bój­czych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting