Na jakich zasadach uczniowie wrócą do szkół 1 września? Znamy nowe wytyczne

Mini­ster edu­ka­cji naro­do­wej Dariusz Piont­kow­ski w śro­dę (5 sierp­nia) zapew­nił, że ucznio­wie wró­cą do szkół 1 wrze­śnia. Przed­sta­wio­no rów­nież wytycz­ne doty­czą­ce nowe­go roku szkol­ne­go 2020/21 w cza­sie pan­de­mii COVID-19.

Na kon­fe­ren­cji mówio­no przede wszyst­kim o ela­stycz­nych mode­lach kształ­ce­nia, upraw­nie­niach dyrek­to­rów w sytu­acji zagro­że­nia koro­na­wi­ru­sem w szko­łach i pla­ców­kach edu­ka­cyj­nych, wytycz­nych sane­pi­du dla szkół i pla­có­wek a tak­że poten­cjal­nych kolej­nych dzia­ła­niach mini­ster­stwa edu­ka­cji.

Szef MEN poin­for­mo­wał, że od wrze­śnia będą obo­wią­zy­wa­ły trzy mode­le kształ­ce­nia w pla­ców­kach edu­ka­cyj­nych. Pod­sta­wo­wym będzie powrót do zajęć w szko­łach z zacho­wa­niem okre­ślo­nych zasad bez­pie­czeń­stwa.

- W mode­lu hybry­do­wym (mie­sza­nym) dyrek­tor po pozy­tyw­nej opi­nii sane­pi­du będzie miał moż­li­wość skie­ro­wa­nia czę­ści uczniów na kształ­ce­nie na odle­głość przy jed­no­cze­snej moż­li­wo­ści uczęsz­cza­nia do pla­ców­ki przez pozo­sta­łych – pod­kre­ślił Piont­kow­ski.

Jeśli sytu­acja zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go będzie poważ­niej­sza, dyrek­tor szko­ły będzie mógł pod­jąć decy­zję o roz­po­czę­ciu naucza­na zdal­ne­go. Peł­na lista zale­ceń zosta­ła opu­bli­ko­wa­nia na stro­nie Głów­ne­go Inspek­to­ra­tu Sani­tar­ne­go.

Oto naj­waż­niej­sze wska­za­nia dla uczniów, nauczy­cie­li rodzi­ców:
 — bez­względ­ne prze­strze­ga­nie pod­sta­wo­wych zasad higie­ny: mysie rąk, ochro­na pod­czas kicha­nia i kasz­lu, uni­ka­nie doty­ka­nia oczu, ust i nosa,
 — brak obo­wiąz­ku zasła­nia­na ust i nosa przez uczniów i nauczy­cie­li, przy jed­no­cze­snym uwzględ­nie­niu, że rodzi­ce, czy opie­ku­no­wie odpro­wa­dza­ją­cy dzie­ci do pla­ców­ki muszą nosić masecz­ki i ręka­wicz­ki ochron­ne lub dezyn­fe­ko­wać ręce, oraz zacho­wy­wać co naj­mniej 1,5m dystans spo­łecz­ny od pra­cow­ni­ków szko­ły i innych rodzi­ców,
 — do szko­ły może uczęsz­czać uczeń bez obja­wów gór­nych dróg odde­cho­wych i gdy domow­ni­cy nie zosta­li skie­ro­wa­ni na izo­la­cję domo­wą lub kwa­ran­tan­nę,
 — oso­bom wcho­dzą­cym do budyn­ku szko­ły powi­nien być zapew­nio­ny śro­dek do dezyn­fek­cji rąk — jeże­li pra­cow­nik szko­ły zaob­ser­wu­je zaob­ser­wu­je u dziec­ka obja­wy takie jak gorącz­ka czy kaszel, uczeń ten powi­nien być odizo­lo­wa­ny od innych osób a rodzi­ce nie­zwłocz­nie powia­do­mie­ni o koniecz­no­ści ode­bra­nia dziec­ka ze szko­ły,
 — reko­men­du­je się taką for­mę orga­ni­za­cji pra­cy pla­ców­ki, któ­ra umoż­li­wi zacho­wa­nie dystan­su mię­dzy oso­ba­mi prze­by­wa­ją­cy­mi w pla­ców­ce, szcze­gól­nie w miej­scach wspól­nych i ogra­ni­czy ich gro­ma­dze­nie się,
 — uczeń powi­nien mieć wła­sne przy­bo­ry i książ­ki, nie dopusz­cza się wymie­nia­nia przy­bo­ra­mi szkol­ny­mi; — nale­ży ogra­ni­czyć ćwi­cze­nia i gry kon­tak­to­we, sala gim­na­stycz­na i uży­wa­ny sprzęt spor­to­wy powin­ny zostać zde­zyn­fe­ko­wa­ne po każ­dym dniu lub zaję­ciach,

Zale­ca się rów­nież korzy­sta­nie przez uczniów z boiska szkol­ne­go i wie­trze­nie sal i kory­ta­rzy co naj­mniej raz na godzi­nę; Zgod­nie z powyż­szy­mi wytycz­ny­mi dyrek­to­rzy szkół mogą już przy­go­to­wy­wać wewnętrz­ne regu­la­mi­ny i pro­ce­du­ry funk­cjo­no­wa­nia pla­ców­ki w cza­sie pan­de­mii.

Do poło­wy sierp­nia GIS w poro­zu­mie­niu z MEN przy­go­tu­je nie­zbęd­ne akty praw­ne umoż­li­wia­ją­ce wdro­że­nie w szko­łach odpo­wied­nich roz­wią­zań w przy­pad­ku wystą­pie­nia ogni­ska zaka­że­nia. Następ­nie będą pro­wa­dzo­ne spo­tka­nia infor­ma­cyj­ne z woje­wo­da­mi, kura­to­ra­mi i dyrek­to­ra­mi szkół. Mini­ster­stwo zapo­wia­da rów­nież przy­go­to­wa­nie spe­cjal­nych ulo­tek infor­ma­cyj­nych doty­czą­cych zasad postę­po­wa­nia w warun­kach epi­de­mii dla uczniów i ich rodzi­ców.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting