Bon turystyczny. Kędzierzyńska policja ostrzega przed oszustami

Do funk­cjo­na­riu­szy docie­ra­ją infor­ma­cje o tym, że spraw­cy dzwo­nią do poten­cjal­nych ofiar i poda­jąc się, np. za pra­cow­ni­ków Mini­ster­stwa Roz­wo­ju, zachę­ca­ją do sko­rzy­sta­nia ze “spe­cjal­nej ofer­ty na voucher urlo­po­wy”.

Apel i roz­wa­gę i zwięk­szo­ną czuj­ność przy­go­to­wa­ła Komen­da Powia­to­wa Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Tłu­ma­czy ona, że poja­wia się coraz wię­cej donie­sień doty­czą­cych oszustw meto­dą „na bon tury­stycz­ny”. Pol­ski Bon Tury­stycz­ny to for­ma wspar­cia finan­so­we­go pol­skich rodzin z dzieć­mi, a tak­że kra­jo­wej bran­ży tury­stycz­nej. Został wpro­wa­dzo­ny przez pol­ski rząd w związ­ku z trud­ną sytu­acją tego sek­to­ra wywo­ła­ną epi­de­mią Covid-19.

- Prze­stęp­cy wyko­rzy­stu­ją każ­dą oka­zję, aby wyłu­dzić pie­nią­dze lub dane oso­bo­we — infor­mu­je komi­sarz Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Obec­nie na celow­ni­ku oszu­stów znaj­du­ją się oso­by, któ­re mogą być rodzi­ca­mi mało­let­nich dzie­ci. Spraw­cy dzwo­nią do poten­cjal­nych ofiar i poda­jąc się, np. za pra­cow­ni­ków Mini­ster­stwa Roz­wo­ju, zachę­ca­ją do sko­rzy­sta­nia ze “spe­cjal­nej ofer­ty na voucher urlo­po­wy”, infor­mu­jąc, że warun­kiem przy­sła­nia vouche­ra, jest wpła­ce­nie na poda­ne kon­to, pie­nię­dzy za dodat­ko­we 4 dni poby­tu na waka­cjach (rze­ko­mo 3 dni są za dar­mo w ramach bonu).

Jesz­cze inny “model” oszu­stwa opi­su­ją ban­ki, do któ­rych docie­ra­ją sygna­ły, że oszu­ści pro­szą o zalo­go­wa­nie się na stro­nie inter­ne­to­wej i wpła­tę czę­ści kosz­tów wyjaz­du. Co wię­cej, mogą pro­sić o poda­nie logi­nu i hasła do ban­ko­wo­ści inter­ne­to­wej lub danych kar­ty płat­ni­czej.

O czym nale­ży pamię­tać?

- nigdy, pod żad­nym pozo­rem, nie ujaw­nia­my danych umoż­li­wia­ją­cych zalo­go­wa­nie się do ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej (login, hasło),
 — wia­ry­god­ne i praw­dzi­we infor­ma­cje na temat bonu tury­stycz­ne­go znaj­du­ją się na stro­nie bonturystyczny.gov.pl i ofi­cjal­nych stro­nach Mini­ster­stwa Roz­wo­ju i Pol­skiej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej,
 — pra­cow­ni­cy żad­ne­go z mini­sterstw nie dzwo­nią do niko­go ze “spe­cjal­ną ofer­tą” wypo­czyn­ku waka­cyj­ne­go,
 — Pol­ski Bon Tury­stycz­ny przy­słu­gu­je wyłącz­nie na dzie­ci do 18. roku życia i będzie moż­na akty­wo­wać go samo­dziel­nie w sys­te­mie PUE ZUS, co jasno wyni­ka z komu­ni­ka­tów i infor­ma­cji prze­ka­zy­wa­nych przez Mini­ster­stwo Roz­wo­ju,
 — bon tury­stycz­ny nie będzie miał for­my gotów­ko­wej, środ­ki nie będą wpła­ca­ne na kon­ta rodzi­ców. Będzie to cyfro­we świad­cze­nie udzie­la­ne przez Zakład Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych, z któ­re­go roz­li­czać będą się mogli przed­się­bior­cy tury­stycz­ni lub orga­ni­za­cje pożyt­ku publicz­ne­go, któ­re zare­je­stru­ją się w Pol­skiej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting