Hubert Adamek nowym komendantem kędzierzyńskiej policji

Zwią­za­ny z naszym mia­stem funk­cjo­na­riusz zastą­pi mł. insp. Janu­sza Henc­la.

Pod­in­spek­tor Hubert Ada­mek w ostat­nim cza­sie peł­nił funk­cję sze­fa wydzia­łu pre­wen­cji Komen­dy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Opo­lu. Teraz dostał nomi­na­cję na komen­dan­ta powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, gdzie będzie nad­zo­ro­wał pra­cę bli­sko dwu­stu poli­cjan­tów i poli­cjan­tek.

Dobra dla Kędzie­rzy­na-Koź­la infor­ma­cja jest taka, że nowy komen­dant jest moc­no zwią­za­ny z tym mia­stem, zna jego spe­cy­fi­kę i pro­ble­my. Przez kil­ka lat był tak­że rzecz­ni­kiem pra­so­wym komen­dy powia­to­wej. Ma opi­nię ambit­ne­go i sumien­ne­go funk­cjo­na­riu­sza z wizją.

Pod­in­spek­tor Ada­mek zastą­pi na sta­no­wi­sku mł. inspek­to­ra Janu­sza Henc­la. Ten ostat­ni służ­bę w poli­cji roz­po­czął 15 paź­dzier­ni­ka 1991 roku w Komen­dzie Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Na począt­ku pra­co­wał w plu­to­nie patro­lo­wym Wydzia­łu Pre­wen­cji. Następ­nie prze­szedł do Sek­cji do Wal­ki z Prze­stęp­czo­ścią Gospo­dar­czą, gdzie mia­no­wa­no go na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty.

Od 2001 do 2013 roku był tak­że Dowód­cą III Kom­pa­nii NOP Komen­dy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Opo­lu, gdzie dowo­dził siła­mi poli­cji pod­czas zabez­pie­cza­nia róż­ne­go rodza­ju imprez maso­wych, w tym rów­nież imprez o pod­wyż­szo­nym ryzy­ku. W 2003 roku młod­szy inspek­tor Janusz Hen­cel został naczel­ni­kiem sek­cji pre­wen­cji. Następ­nie w 2016 roku awan­so­wał na sta­no­wi­sko I zastęp­cy komen­dan­ta powia­to­we­go poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. W czerw­cu 2019 r. objął sta­no­wi­sko komen­dan­ta.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting