Nie żyje ks. dr Alfons Schubert

Były pro­boszcz para­fii św. Zyg­mun­ta w Koź­lu odszedł dziś do wiecz­no­ści.

O śmier­ci duchow­ne­go poin­for­mo­wa­ła Die­ce­zja Opol­ska. “Ze smut­kiem zawia­da­mia­my, że w pią­tek 31 lip­ca 2020 r. odszedł do wiecz­no­ści ks. Alfons Schu­bert (l. 82), eme­ry­to­wa­ny pro­boszcz para­fii św. Zyg­mun­ta i św. Jadwi­gi Ślą­skiej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu” — czy­ta­my w komu­ni­ka­cie kurii.

Pogrzeb odpra­wio­ny zosta­nie w śro­dę 5 sierp­nia 2020 r. o godz. 11.00 w koście­le pw. św. Zyg­mun­ta i św. Jadwi­gi Ślą­skiej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Dzień wcze­śniej eks­por­ta­cja o godz. 16.30, rów­nież w koście­le pw. św. Zyg­mun­ta i św. Jadwi­gi Ślą­skiej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Ks. Schu­bert był pro­bosz­czem para­fii w Koź­lu od 1990 do 2012 roku. Wcze­śniej był tak­że ini­cja­to­rem budo­wy kościo­ła na osie­dlu Pia­stów, naj­więk­szym blo­ko­wi­sku Kędzie­rzy­na-Koź­la.

W latach 1999 – 2017 był kape­la­nem Komen­dy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Opo­lu Biskup Opol­ski nadał mu w 2002 r. tytuł rad­cy duchow­ne­go, a w 2011 r. został mia­no­wa­ny kape­la­nem Jego Świą­to­bli­wo­ści.

Pole­caj­my śp. ks. Alfon­sa Boże­mu Miło­sier­dziu: Miło­sier­ny Boże, spraw, aby Twój słu­ga, kapłan Alfons, któ­re­go w ziem­skim życiu zaszczy­ci­łeś świę­tym posłan­nic­twem, rado­wał się wiecz­nie w nie­bie­skiej chwa­le. Przez nasze­go Pana Jezu­sa Chry­stu­sa, Two­je­go Syna, któ­ry z Tobą żyje i kró­lu­je w jed­no­ści Ducha Świę­te­go, Bóg, przez wszyst­kie wie­ki wie­ków. Amen.” — pod­su­mo­wa­ła Die­ce­zja Opol­ska.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting