Rekord zakażeń od początku epidemii. W tym kilkuletnia dziewczynka z Kędzierzyna-Koźla

Dziś w Pol­sce potwier­dzo­no naj­wyż­szą w histo­rii licz­bę zaka­żeń koro­na­wi­ru­sem. Wśród nowych przy­pad­ków jest m.in. dziec­ko z nasze­go powia­tu.

Mini­ster­stwo Zdro­wia poda­ło, że we wto­rek potwier­dzo­no 680 zaka­żeń w całej Pol­sce. To abso­lut­ny rekord od począt­ku epi­de­mii. Naj­wię­cej z nich pocho­dzi z woj. ślą­skie­go — ponad 200.

Wśród zaka­żo­nych jest kil­ku­let­nia dziew­czyn­ka z powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Na szczę­ście jej stan jest dobry, prze­by­wa w izo­la­cji domo­wej.

W sumie na Opolsz­czyź­nie potwier­dzo­no dziś sie­dem nowych przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa. Obec­nie w regio­nie licz­ba osób hospi­ta­li­zo­wa­nych z podej­rze­niem bądź stwier­dze­niem zaka­że­nia nowym koro­na­wi­ru­sem wyno­si 29 os. Łącz­nie od począt­ku epi­de­mii do opol­skich szpi­ta­li tra­fi­ły z tego powo­du 704 os.

Łącz­nie już 210 miesz­kań­ców powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go zosta­ło zaka­żo­nych koro­na­wi­ru­sem od począt­ku epi­de­mii. Zde­cy­do­wa­na więk­szość wyzdro­wia­ła.

Jak poin­for­mo­wał Urząd Woje­wódz­ki w Opo­lu, w regio­nie zaka­żo­nych jest obec­nie w sumie 250 osób, więk­szość prze­by­wa w domach. Licz­ba osób w woje­wódz­twie opol­skim pod­da­nych kwa­ran­tan­nie (zgod­nie z decy­zją PPIS oraz obo­wiąz­kiem kwa­ran­tan­ny „gra­nicz­nej”) łącz­nie od począt­ku epi­de­mii wyno­si 42938 os. Koro­na­wi­ru­sa w naszym regio­nie poko­na­ło już ponad 900 osób.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting