Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Inwestor z Korei odkrył karty

Fir­ma Foosung wygra­ła prze­targ na zakup pra­wa użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go 20 hek­ta­rów na tak zwa­nym Polu Połu­dnio­wym. Dziś...

Kędzierzynianie wyróżnieni za prace przy poszukiwaniu Żołnierzy Wyklętych

Rolę miesz­kań­ców nasze­go mia­sta w poszu­ki­wa­niu żoł­nie­rzy “Bart­ka” pod­kre­ślił prof. Krzysz­tof Szwa­grzyk z IPN....

Będzie bezpieczniej na ulicach Kędzierzyna-Koźla

Mia­sto, wzo­rem lat poprzed­nich, dofi­nan­su­je dodat­ko­we patro­le. Eks­per­ci od bez­pie­czeń­stwa nie mają wąt­pli­wo­ści, że zwięk­szo­ne...

Ruszają zapisy na półkolonie z MOK-iem

Z roku na rok zaję­cia cie­szą się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią. Wie­lu rodzi­ców nie może sobie pozwo­lić na opie­kę nad dzieć­mi...

Kozielski szpital w czołówce porodów na Opolszczyźnie

Rocz­nie rodzi się u nas 800 dzie­ci. To ponad dwa razy wię­cej, niż na wie­lu innych poro­dów­kach w regio­nie. Oddzia­ły...

Fala upałów w Kędzierzyn-Koźle. Będą kontrole służb

Obej­mą mię­dzy inny­mi tar­go­wi­ska i kąpie­li­ska, a nawet zakła­dy pra­cy. Wczo­raj (ponie­dzia­łek) w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu...

Ruszyły Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży

Do 8 czerw­ca naj­młod­si czy­tel­ni­cy mogą się spo­tkać ze swo­imi ulu­bio­ny­mi auto­ra­mi. Dopie­ro co zakoń­czy­ły się Tar­gi...

Wnukowie ostrzegają babcie i dziadków przed oszustami

Dzie­ci z Kędzie­rzy­na-Koź­la bio­rą udział w akcji pre­wen­cyj­nej skie­ro­wa­nej do senio­rów. Oszu­ści bio­rą eme­ry­tów na...

Wracają czwartkowe spływy kajakowe

Atrak­cje dla miło­śni­ków aktyw­ne­go wypo­czyn­ku szy­ku­je Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji. Kędzie­rzyn-Koź­la ma wyjąt­ko­we...

Festiwal Zdrowia w Zakrzowie z dużą frekwencją

Dwu­dnio­wa impre­za zgro­ma­dzi­ła kil­ku­dzie­się­ciu spe­cja­li­stów i tysią­ce poten­cjal­nych pacjen­tów. Festi­wal Zdro­wia...

Protection Plugin made by Web Hosting