Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Podsumowano charytatywny koncert na rzecz hospicjum

Uda­ło się zebrać dzię­ki nie­mu 14 tysię­cy zło­tych. To było wyjąt­ko­we wyda­rze­nie muzycz­ne na ska­lę regio­nu. W nie­dzie­lę w kinie...

Maj pełen imprez. Mieszkańcy nie powinni narzekać na nudę

Już w naj­bliż­szy week­end festyn para­fial­ny na Pogo­rzel­cu. Coraz bli­żej tak­że do Dni Mia­sta. Kalen­darz wyda­rzeń kul­tu­ral­nych w...

Oszukał skarbówkę, wpadł podczas kontroli drogowej

41-latek w Sta­rym Koź­lu prze­kro­czył pręd­kość o 20 km/h. Gro­ził mu aresz­tu, bo miał na sumie­niu tak­że inne grze­chy. Męż­czy­zna doko­nał...

Wstrzymano prace przy przebudowie wiaduktu w Koźlu Rogach

Budow­lań­cy natra­fi­li na kable i nie wie­dzą, skąd one się tam wzię­ły. Przed roz­po­czę­ciem robót prze­ana­li­zo­wa­no dokład­nie...

Jakie inwestycje planuje miasto w najbliższych miesiącach

Wśród nich jest mię­dzy inny­mi prze­bu­do­wa remi­zy OSP oraz kil­ku ulic. Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le nie zwal­nia tem­pa jeśli cho­dzi o...

Znani politycy przyjeżdżają do Kędzierzyna-Koźla

W nie­dzie­lę będzie u nas Robert Bie­droń, a w ponie­dzia­łek Janusz Kor­win Mik­ke. Kam­pa­nia wybor­cza do euro­par­la­men­tu wcho­dzi w...

W Blachowni otwarto nowe muzeum

W zbio­rach są mię­dzy inny szcząt­ki samo­lo­tów bio­rą­cych udział w tzw. bitwie o ben­zy­nę. Miej­sce, w któ­rym powsta­ło muzeum nie jest...

W piątek o 17.00 otwarcie drogi w Blachowni

Od dziś prze­jazd uli­cą Przy­jaź­ni będzie bez­ko­li­zyj­ny. Infor­ma­cję o zakoń­cze­niu remon­tu podał urząd mia­sta powo­łu­jąc się na...

Zwłoki 19-latka znalezione na terenie dawnej spółdzielni Braille’a

Przy­czy­nę śmier­ci być może pozna­my dopie­ro za kil­ka tygo­dni. Cia­ło 19-let­nie­go męż­czy­zny zna­le­zio­no przy­pad­ko­wo. Na razie nic...

Podszył się pod hydraulika, ukradł 1400 złotych

Pomy­sło­wość oszu­stów nie zna gra­nic o czym bole­śnie prze­ko­na­ła się miesz­kan­ka Kędzie­rzy­na-Koź­la. Prze­stęp­cy nie próż­nu­ją....

Protection Plugin made by Web Hosting