Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Bus przyjedzie do wsi na telefon

Dzi­siaj (ponie­dzia­łek 1 lip­ca) wcho­dzi w życie nowa umo­wa na trans­port auto­bu­so­wy w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim....

Sabina Nowosielska nie musi się obawiać o poparcie rajców

Za udzie­le­niem abso­lu­to­rium pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la gło­so­wa­ło 14 z 23 rad­nych. To daje jej duży kom­fort rzą­dze­nia na...

W Kędzierzynie-Koźlu pieniądze z “500+” dostanie dodatkowe 2 tysiące dzieci

W Urzę­dzie Woje­wódz­kim odby­ła się kon­fe­ren­cje poświę­co­na roz­sze­rzo­ne­mu pro­gra­mo­wi rzą­do­we­mu. Pro­gram 500+ cie­szy się...

Uczniowie z “piątki” będą realizować unijne projekty z kolegami z Czech

PSP nr 5 pod­pi­sze umo­wę z jed­ną ze szkół z Oso­bla­hy. Dotych­czas mię­dzy­na­ro­do­we kon­tak­ty utrzy­my­wa­li głów­nie...

Do Żabki w Koźlu w kapturze nie wejdziesz

Wła­ści­ciel skle­pu wywie­sił sto­sow­ne ostrze­że­nie przed wej­ściem. Ma być prze­stro­gą dla zło­dziei. Kra­dzie­że skle­po­we to pla­ga,...

Kędzierzynianin bronią zmuszał kobietę do prostytucji

Zatrzy­ma­ne­mu męż­czyź­nie gro­zi do 10 lat wię­zie­nia. Do zatrzy­ma­nia doszło kil­ka dni temu, ale swo­je dzia­ła­nia poli­cjan­ci...

Tężnia na osiedlu Piastów nie działa

Urząd mia­sta infor­mu­je, że zepsu­ła się pom­pa wod­na. Zła infor­ma­cja dla wszyst­kich, któ­rzy chcie­li się w naj­bliż­szych dniach...

Policja szuka chętnych do służby

Poda­nia moż­na już skła­dać tak­że na komen­dzie w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Minę­ły cza­sy, gdy mło­dzi męż­czyź­ni i kobie­ty...

Od czwartku wchodzi letni rozkład jazdy MZK

MZK uru­cha­mia “dzie­siąt­kę” na Dębo­wą. Licz­ba kur­sów nie­któ­rych innych linii zmniej­szy się. W czwar­tek ofi­cjal­nie roz­pocz­ną się...

Osuszyli śluzę w Słąwiecicach po raz pierwszy od 80 lat

Wody Pol­skie remon­tu­ją ślu­zy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Obec­nie trwa­ją pra­ce na dwóch stop­niach wod­nych: Nowa Wieś...

Protection Plugin made by Web Hosting