Category: AKTUALNOŚCI

NIK ma uwagi do przebudowy naszego dworca

Przede wszyst­kim nie jest on w peł­ni przy­ja­zny oso­bom nie­peł­no­spraw­nym. Prze­bu­do­wa dwor­ca kole­jo­we­go Kędzie­rzyn-Koź­le wraz z...

Izabela Migocz startuje z list “Wiosny” Roberta Biedronia

Dyrek­tor­ka miej­skiej biblio­te­ki będzie się ubie­gać o man­dat euro­par­la­men­ta­rzyst­ki. Praw­nik i akty­wi­sta, pry­wat­nie part­ner...

Inwestor od Vera Park nie przyjedzie na spotkanie z mieszkańcami

Koź­la są nie­za­do­wo­le­ni z tego fak­tu. Część z nich pro­te­stu­je prze­ciw­ko budo­wie gale­rii na os. Zachód. Spo­tka­nie z pre­ze­sem...

W Kędzierzynie-Koźlu ruszyła rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

Nabór potrwa do 15 kwiet­nia — infor­mu­je koziel­ski magi­strat. Rekru­ta­cja ruszy­ła we wto­rek rano. Dzie­ci zamiesz­ka­łe w obwo­dzie danej...

W Kędzierzynie-Koźlu można pić kranówkę

Tak zapew­nia­ją Miej­skie Wodo­cią­gi i Kana­li­za­cje. W związ­ku ze Świa­to­wym Dniem Wody MWiK przy­go­to­wa­ły cykl warsz­ta­tów dla...

Posłowie KUKIZ’15 w piątek w Kędzierzynie na spotkaniu z mieszkańcami

W naj­bliż­szy pią­tek 22 mar­ca od godz. 14:00 z miesz­kań­ca­mi Kędzie­rzy­na-Koź­la spo­tka­ją się posło­wie Agniesz­ka Ści­gaj i Paweł...

Pedofile grożą panu Krzysztofowi z Kędzierzyna-Koźla

W ten spo­sób chcą się zemścić za zatrzy­ma­nie męż­czy­zny, któ­ry uma­wiał się z jego 12-let­nią cór­ką. Pan Krzysz­tof, tak­sów­karz z...

Brawurowa operacja lekarzy z Kędzierzyna-Koźla

Uro­lo­gom uda­ło się wtór­nie odtwo­rzyć dro­gi moczo­we 60-let­nie­go pacjen­ta, któ­re­mu wycię­to pęcherz z powo­du nowo­two­ru. Leka­rze z...

Coraz bliżej podpisania umowy na komunikację zbiorową w powiecie

Sta­ro­stwo pro­wa­dzi bar­dzo zaawan­so­wa­ne roz­mo­wy z dwo­ma fir­ma­mi. Dobra wia­do­mość dla uczniów szkół z tere­nu powia­tu. Wszyst­ko...

Wezwał policjantów na pomoc. Przyjechali i znaleźli u niego dopalacze

25-lat­ko­wi z Kędzie­rzy­na-Koź­la gro­zi teraz do 3 lat wię­zie­nia. Dile­rzy nar­ko­ty­ków i dopa­la­czy muszą się liczyć z wpad­ką i...

Protection Plugin made by Web Hosting