Spotkanie w sprawie przyszłości kędzierzyńskich lasów

Przed­sta­wi­cie­le Lasów Pań­stwo­wych spo­tka­ją się z miesz­kań­ca­mi w czwar­tek.

Zebra­nie będzie oka­zją do wyja­śnie­nia miesz­kań­com, jakie są pla­ny nad­le­śnic­twa Kędzie­rzyn-Koź­le doty­czą­ce cięć w kolej­nych latach. Spo­tka­nie odbę­dzie się w naj­bliż­szy czwar­tek (10.06) o godzi­nie 10.00 na koń­cu uli­cy Augu­sty­na Kośne­go od stro­ny wej­ścia do lasu.

- Pod­czas zebra­nia pra­cow­ni­cy Służ­by Leśnej przed­sta­wią plan wymia­ny poko­le­nio­wej lasu, w tym zakres zapla­no­wa­nych cięć ręb­nych w oddzia­łach 59, 60 Leśnic­twa Brzeź­ce (znaj­du­ją­cych się przy osie­dlu Pia­stów), jak rów­nież odpo­wie­dzą na wszyst­kie pyta­nia zain­te­re­so­wa­nych osób — poin­for­mo­wał Urząd Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, któ­ry tak­że jest zain­te­re­so­wa­ny tym tema­tem.

Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la z dużym nie­po­ko­jem zare­ago­wa­li na infor­ma­cje o ska­li wyci­nek, jakie pla­nu­ją Lasy Pań­stwo­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Pod przy­sło­wio­wy topór mia­ły iść drze­wa w oko­li­cy osie­dla Pia­stów oraz Śród­mie­ścia. Jak tłu­ma­czą Lasy, drze­wo­stan w wie­lu miej­scach jest moc­no uszko­dzo­ny i trze­ba wyko­nać “wymia­nę poko­le­nio­wą” drzew poprzez wycię­cie sta­rych i nasa­dze­nie nowych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting