Nowy mammograf trafił do kozielskiego szpitala

Tutej­sza pra­cow­nia mam­mo­gra­fii jest obec­nie naj­no­wo­cze­śniej­szą w regio­nie.

Wszyst­ko za spra­wą nowe­go cyfro­we­go apa­ra­tu mam­mo­gra­ficz­ne­go, któ­ry został zaku­pio­ny za kwo­tę 1,2 milio­na zło­tych.

- To jest sprzęt w peł­ni cyfro­wy, z dosko­na­łą lam­pą dwu­ścież­ko­wą, co pozwa­la użyć pro­mie­nio­wa­nia twar­de­go i mięk­kie­go. Jest wypo­sa­żo­ny w naj­więk­szy detek­tor, któ­ry pozwa­la zmniej­szyć daw­kę pochło­nię­tą przez pacjent­kę — pod­kre­śla dr Mario­la Adam­ska-Cho­laś z SP ZOZ Kędzie­rzyn-Koź­le.

Mam­mo­gra­fia pole­ga na prze­świe­tla­niu pier­si przy pomo­cy nie­wiel­kiej daw­ki pro­mie­ni rtg, dzię­ki któ­rym może­my zdia­gno­zo­wać naj­mniej­sze zmia­ny w naszych pier­siach. Pod­czas bada­nia pierś ukła­da­na jest na spe­cjal­nej płyt­ce, dzię­ki cze­mu może­my wyko­nać zdję­cie obiek­tu. Pod­czas tra­dy­cyj­ne­go bada­nia wyko­nu­je się oko­ło 4 zdjęć, po dwa na każ­dą pierś. W taki bada­niu moż­na wykryć zmia­nę wiel­ko­ści oko­ło 3 mm.

Bar­dziej zaawan­so­wa­ną meto­dą jest mam­mo­gra­fia cyfro­wa – lekarz wyko­nu­ją­cy bada­nie widzi obraz na ekra­nie, może go powięk­szać czy zmniej­szać, usta­wiać pod kątem. Dzię­ki tej tech­ni­ce i mam­mo­gra­fo­wi cyfro­we­mu jeste­śmy w sta­nie zauwa­żyć zmia­ny wiel­ko­ści 1 mm.

- Całość pro­jek­tu to ponad 1 mln 200 tys. zł., z cze­go ponad 800 tys. pocho­dzi z budże­tu unij­ne­go, resz­ta to wkład powia­tu oraz szpi­ta­la. Chciał­bym podzię­ko­wać wszyst­kim insty­tu­cjom wspie­ra­ją­cym SP ZOZ, urzę­do­wi mar­szał­kow­skie­mu, woje­wódz­kie­mu, ale tak­że fir­mom, m.in. Gru­pie Azo­ty, któ­ra wspie­ra­ła szpi­tal w cza­sie wal­ki z pan­de­mią — mówił sta­ro­sta Paweł Maseł­ko, któ­ry pod­kre­ślił, że to nie pierw­szy pro­jekt samo­rzą­du, jaki docze­kał się fina­łu w ostat­nim cza­sie.

Pod­czas uro­czy­ste­go otwar­cia poza wła­dza­mi powia­tu i SP ZOZ obec­ni byli tak­że przed­sta­wi­cie­le samo­rzą­du woje­wódz­kie­go i woje­wo­da Sła­wo­mir Kło­sow­ski.

- To bar­dzo waż­ne wyda­rze­nie dla całe­go woje­wódz­twa. To duże i dobrze wyda­ne pie­nią­dze. Oby pacjen­tek było jak naj­mniej, ale nie­ste­ty wie­my, że zagro­że­nie rakiem pier­si zwięk­sza się, dla­te­go apel do pań, by dbać o pro­fi­lak­ty­kę i badać się – zazna­czył woje­wo­da Sła­wo­mir Kło­sow­ski.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting