Category: AKTUALNOŚCI

Zagłosuj i zdecyduj o swoim osiedlu

Budżet oby­wa­tel­ski wkro­czył w klu­czo­wą fazę – ruszy­ło gło­so­wa­nie elek­tro­nicz­ne. Wystar­czy poświę­cić kil­ka minut przed...

Będą duże Targi Edukacji. Powiat uatrakcyjnił ofertę kształcenia

Zna­ko­mi­ta oka­zja dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjal­nych. Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu z myślą o nich...

Studenci na oddziałach szpitala. Uczą się u nas zawodu

Przy­szłe pie­lę­gniar­ki i pie­lę­gnia­rze roz­po­czę­li prak­ty­ki w szpi­ta­lu w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Pierw­sze lek­cje dla stu­den­tów...

Wymiana oświetlenia ruszyła na dobre

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu trwa LED-owa rewo­lu­cja: dotych­cza­so­we, ener­go­chłon­ne latar­nie sodo­we zastę­po­wa­ne są przez nowo­cze­sne...

Babski comber będzie naszą wizytówką

Zna­ny w nie­mal każ­dej wsi w naszym regio­nie zwy­czaj orga­ni­zo­wa­nia w zapu­sty bab­skie­go com­bra zosta­nie wpi­sa­ny na Listę Dzie­dzic­twa...

Zmiana organizacji ruchu w Blachowni

Od dziś obo­wią­zy­wać będzie tam cza­so­we ogra­ni­cze­nie kur­so­wa­nia auto­bu­sów. Uli­ca Przy­jaź­ni jest zamknię­ta dla samo­cho­dów...

Część mieszkańców nie chce budowy parku handlowego

Mówią, że nie­ko­rzyst­nie wpły­nie na wize­ru­nek osie­dla Zachód. Czy jest się jed­nak cze­go bać? Przyj­rze­li­śmy się bli­żej pla­no­wa­nej...

Zielone światło dla nowej przeprawy

Wła­dze woje­wódz­twa opol­skie­go wspar­ły budo­wę esta­ka­dy pomię­dzy Śród­mie­ściem a osie­dlem Pogo­rze­lec. Poin­for­mo­wał o tym Robert...

Śmieci po nowemu. “Czysty region” szykuje kolejne zmiany

Sys­tem odbie­ra­nia odpa­dów ma zostać uspraw­nio­ny i przy­sto­so­wa­ny do prze­pi­sów kra­jo­wych. Prze­pi­sy doty­czą­ce gro­ma­dze­nia i...

Którędy poprowadzi północna obwodnica Kędzierzyna-Koźla

Miesz­kań­cy będą mogli się o tym prze­ko­nać w dniach 26–27 mar­ca. W tych dniach przed­sta­wi­cie­le Gene­ral­nej Dyrek­cji Dróg Kra­jo­wych i...

Protection Plugin made by Web Hosting