Ruszają szczepienia 12-latków

Od ponie­dział­ku moż­na zapi­sy­wać na szcze­pie­nia dzie­ci w wie­ku od 12 do 15 lat. Zain­te­re­so­wa­nie poda­wa­niem spe­cy­fi­ku nasto­lat­kom jest jed­nak bar­dzo małe.

Od maja na szcze­pie­nia moż­na było zapi­sy­wać 16 i 17-lat­ków. Od ponie­dział­ku 7 czerw­ca moż­na tak­że zgła­szać 12-lat­ków i star­szych. Jak to zro­bić? Na przy­kład przez bez­płat­ną info­li­nię Naro­do­we­go Pro­gra­mu Szcze­pień: 989. Moż­na też kon­tak­to­wać się z wybra­nym punk­tem szcze­pień, na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la jest ich kil­ka.

Inne spo­so­by to wysła­nie SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o tre­ści: Szcze­pi­my­Sie i poprzez e-reje­stra­cję dostęp­ną na stro­nie głów­nej pacjent.gov.pl. Wybierz szyb­ką ścież­kę e-reje­stra­cji — zachę­ca resort zdro­wia. Wystar­czy wpi­sać numer PESEL i nazwi­sko dziec­ka, podać numer tele­fo­nu, na któ­ry przyj­dzie potwier­dze­nie oraz wybrać ter­min szcze­pie­nia.

Ser­wis “Szcze­pi­my się” przy­to­czył wyni­ki obser­wa­cji leka­rzy z Wiel­kiej Bry­ta­nii, z któ­rych wyni­ka, że nawet przy ską­po­obja­wo­wej infek­cji COVID-19 wśród dzie­ci obser­wo­wa­ne są póź­niej poważ­ne powi­kła­nia. 52 proc. małych pacjen­tów mia­ło obja­wy neu­ro­lo­gicz­ne w momen­cie pro­wa­dze­nia obser­wa­cji, a u 33 proc. dzie­ci kar­dio­lo­gicz­ne.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting