Płynne czytanie na Odrze pod banderą Grupy Azoty ZAK S.A.

Na rejs po rze­ce słyn­ną aktor­kę i pisar­kę zapro­si­ła Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.

Płyn­ne czy­ta­nie” to akcja pro­mu­ją­ce czy­tel­nic­two, któ­rej spon­so­rem tra­dy­cyj­nie była nasza naj­więk­sza fir­ma — Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. Rejs jest czę­ścią Tar­gów Książ­ki nad Odrą, któ­re odby­ły się 2 czerw­ca na przy­sta­ni Szkwał w Koź­lu.

- Cie­szy­my się, że po raz kolej­ny może­my być spon­so­rem waż­nej akcji, któ­ra łączy przy­jem­ne z poży­tecz­nym. Zde­cy­do­wa­nie przy­jem­ny jest rejs po Odrze przy dźwię­kach poezji. Poży­tecz­na jest pro­mo­cja czy­tel­nic­twa oraz dzieł zna­nych pol­skich twór­ców. Tym bar­dziej, że rok 2021 został usta­no­wio­ny przez Sejm Rokiem Cypria­na Kami­la Nor­wi­da — komen­tu­je pre­zes zarzą­du Artur Kamiń­ski, któ­ry bie­rze udział w inau­gu­ra­cji akcji.

To wła­śnie poezja Nor­wi­da była głów­nym tema­tem rej­su w któ­rym poza Joan­ną Szczep­kow­ską i pre­ze­sem Artu­rem Kamiń­skim wzię­li tak­że udział miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Pod­czas samych tar­gów na miło­śni­ków czy­ta­nia cze­ka­ła boga­ta ofer­ta wydaw­ni­cza. Do Kędzie­rzy­na-Koź­la przy­je­cha­ło 17 wydaw­nictw, zapla­no­wa­no inte­re­su­ją­ce spo­tka­nia autor­skie. W pro­gra­mie, poza “Płyn­nym czy­ta­niem”, zna­la­zły się tak­że warsz­ta­ty, wysta­wy oraz spek­takl teatru ulicz­ne­go pt. „Kamien­ny” w wyko­na­niu Kra­kow­skie­go Teatru Ulicz­ne­go „Sce­na Kalej­do­skop”. Miło­śni­cy lite­ra­tu­ry mogli prze­bie­rać we wszyst­kich gatun­kach — od ksią­żek histo­rycz­nych i nauko­wych, przez prze­wod­ni­ki, albu­my, porad­ni­ki, po komik­sy i kry­mi­na­ły.

Poza moż­li­wo­ścią wzbo­ga­ce­nia domo­wej biblio­tecz­ki tym, co zawsze przy­cią­ga tłu­my są spo­tka­nia autor­skie. Wśród tego­rocz­nych gości moż­na zna­leźć takie nazwi­ska jak: Ewa Kas­sa­la, Szcze­pan Twar­doch, Mariusz Szczy­gieł, Łukasz Orbi­tow­ski, Jakub Skworz, Michał Cia­piń­ski „Pan Poeta”.

fot. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting