Strażacy ćwiczyli na Korzonku

Przed roz­po­czę­ciem sezo­nu kąpie­lo­we­go swo­je umie­jęt­no­ści spraw­dza­li człon­ko­wie spe­cja­li­stycz­nej gru­py ratow­nic­twa wod­no-nur­ko­we­go.

Lato za pasem, na Dębo­wej już przy­go­to­wy­wa­ne są do sezo­nu kąpie­li­ska: Cen­tral­ne i Sto­do­ła. Za kil­ka­na­ście dni ama­to­rzy pły­wa­nia z pew­no­ścią poja­wią się tak­że na akwe­nach bez strze­żo­nych plaż. Stra­ża­cy mają świa­do­mość, że muszą być goto­wi nieść pomoc wszyst­kim, któ­rzy z róż­nych powo­dów będą jej potrze­bo­wać nad wodą.

Wła­śnie temu słu­ży­ły ćwi­cze­nia, jakie odby­ły się we wto­rek 8 czerw­ca na akwe­nie w Korzon­ku. Udział w nich w wzię­li kędzie­rzyń­scy człon­ko­wie sek­cji Spe­cja­li­stycz­nej Gru­py Ratow­nic­twa Wod­no-Nur­ko­we­go „Opo­le”. — Zgod­nie z opra­co­wa­nym sce­na­riu­szem ćwi­czeń funk­cjo­na­riu­sze SGRW-N „Opo­le” prze­pro­wa­dzi­li akcję pod­ję­cia oso­by poszko­do­wa­nej na powierzch­ni akwe­nu przy wyko­rzy­sta­niu róż­nych tech­nik ratow­ni­czych — poin­for­mo­wał rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Stra­ży Pożar­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­le kpt. Woj­ciech Żucho­ra.

W dru­gim warian­cie stra­ża­cy pro­wa­dzi­li dzia­ła­nia poszu­ki­waw­cze wobec oso­by, któ­ra zato­nę­ła na nie­strze­żo­nym zbior­ni­ku wod­nym. Wyma­ga­ły one uży­cia sprzę­tu nur­ko­we­go oraz łodzi. Kolej­nym eta­pem ćwi­czeń było udzie­la­nie kwa­li­fi­ko­wa­nej pomo­cy medycz­nej oso­bom poszko­do­wa­nym. Głów­nym celem takich ćwi­czeń jest dosko­na­le­nie orga­ni­za­cji pra­cy pod­czas pro­wa­dze­nia dzia­łań poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czych na obsza­rach wod­nych.

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się okre­sem waka­cyj­nym Komen­da Powia­to­wa PSP w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu przy­po­mi­na o korzy­sta­niu wyłącz­nie ze strze­żo­nych kąpie­lisk oraz bez­względ­ne­go zaka­zu wcho­dze­nia do wody po spo­ży­ciu alko­ho­lu. Kąpiel w zbior­ni­kach nie­strze­żo­nych oraz ozna­czo­nych zna­kiem „Zakaz kąpie­li” nie­sie za sobą poważ­ne ryzy­ko utra­ty zdro­wia i życia.

fot. KP PSP

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting