Category: AKTUALNOŚCI

Policja szuka świadków wypadku

Nie­zna­ny spraw­ca potrą­cił rowe­rzy­stę i uciekł. W ostat­nich tygo­dniach poli­cjan­ci kil­ku­krot­nie usta­li­li spraw­ców prze­stępstw...

Będzie bezpieczniej na miejskich drogach

W mie­ście powsta­ną kolej­ne inte­li­gent­ne przej­ścia dla pie­szych. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu czę­sto docho­dzi do wypad­ków na przej­ściach dla...

Strajk nauczycieli w Kędzierzynie-Koźlu. Czy uczniowie znaleźli opiekę w szkołach?

Wszyst­kie szko­ły i więk­szość przed­szko­li aktyw­nie włą­czy­ła się w pro­test orga­ni­zo­wa­ny przez ZNP. Do PSP nr 5 przy­szło dziś...

Śmiertelne pobicie na ul. Wojska Polskiego. Jest akt oskarżenia

28-let­nie­mu Prze­my­sła­wo­wi W. gro­zi do 5 lat wię­zie­nia. Prze­my­sław W. został nie­daw­no aresz­to­wa­ny na trzy mie­się­cy....

Mieszkańcy wybrali inwestycje z budżetu obywatelskiego. Sprawdź jakie

Do wyda­nia było w sumie ponad 1,7 milio­na zło­tych. Miesz­kań­cy wybra­li m.in. tęż­nię solan­ko­wą. To kolej­na już edy­cja budże­tu...

Wielka parada klas mundurowych — wyjątkowe wydarzenie w Kędzierzynie-Koźlu

Przed sta­ro­stwem w śro­dę 24 kwiet­nia odbę­dzie się Opol­ski Prze­gląd Musz­try Klas Mun­du­ro­wych Kla­sy poli­cyj­ne, woj­sko­we,...

Ponad milion złotych na wymianę pieców w Kędzierzynie-Koźlu

Wie­le wska­zu­je na to, że taką kwo­tę w tym roku mia­sto prze­ka­że miesz­kań­com na likwi­da­cję kop­ciu­chów. To bar­dzo duży wzrost w...

Miasto zagwarantowało opiekę dla dzieci na czas strajku

Ucznio­wie będą mogli przyjść do licz­nych filii biblio­te­ki, a tak­że do hali Śród­mie­ście czy koziel­skie­go muzeum. Strajk nauczy­cie­li...

Wzięli się za przebudowę wiaduktu w Koźlu-Rogach

Prze­jazd pod prze­pra­wą zosta­nie pogłę­bio­ny. Na razie jed­nak wstrzy­ma­no ruch w tam­tym miej­scu. Kie­row­cy doma­ga­ją się inwe­sty­cji na...

Wielki pływacki maraton ku czci Jana Pawła II

Kil­ka­set osób bie­rze udział w szta­fe­cie, któ­rą zor­ga­ni­zo­wa­no na miej­skiej pły­wal­ni. To wyda­rze­nie jest już spor­to­wą...

Protection Plugin made by Web Hosting