Powstanie ścieżka rowerowa wzdłuż Odry i Kanały Gliwickiego?

Taki postu­lat zło­ży­li uczest­ni­cy kon­sul­ta­cji w ramach pro­jek­tu “Opol­skie na rowe­ry”.

Na Opolsz­czyź­nie ist­nie­je ponad 200 km w mia­rę nowych tras rowe­ro­wych oraz kolej­ne kil­ka­set star­szych trak­tów, któ­re jed­nak wciąż są chęt­nie wyko­rzy­sty­wa­ne przez miło­śni­ków jed­no­śla­dów. Samo­rząd woje­wódz­twa opol­skie­go chce, aby sieć ście­żek była spój­na i prze­bie­ga­ła przez naj­cie­kaw­sze i naj­bo­gat­sze kra­jo­bra­zo­wo obsza­ry.

Mię­dzy inny­mi temu ma słu­żyć unij­ny pro­jekt “Opol­skie na rowe­ry – przy­go­to­wa­nie i reali­za­cja kon­cep­cji roz­wo­ju ście­żek rowe­ro­wych w woje­wódz­twie opol­skim wraz z kam­pa­nią edu­ka­cyj­ną”. W zeszłym mie­sią­cu zor­ga­ni­zo­wa­no w sumie 12 spo­tkań kon­sul­ta­cyj­nych z ponad 300 miesz­kań­ca­mi regio­nu w tej kon­kret­nej spra­wie.

– Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wzię­li udział w spo­tka­niach i zechcie­li prze­ka­zać nam uwa­gi – mówią mar­sza­łek Andrzej Buła i czło­nek zarzą­du woje­wódz­twa Szy­mon Ogła­za, któ­rzy pro­wa­dzi­li spo­tka­nia kon­sul­ta­cyj­ne. – Licz­na obec­ność na spo­tka­niach kon­sul­ta­cyj­nych oraz duża licz­ba nade­sła­nych pro­po­zy­cji utwier­dza­ją nas w prze­ko­na­niu, że stwo­rze­nie zin­te­gro­wa­nej sie­ci tras rowe­ro­wych w woje­wódz­twie opol­skim jest waż­ne dla wie­lu śro­do­wisk w naszym regio­nie – pod­kre­śla­ją.

Jak prze­ko­nu­je Urząd Mar­szał­kow­ski w Opo­lu, duża licz­ba uczest­ni­ków spo­tkań oraz zgło­szo­ne uwa­gi poka­zu­ją, że miesz­kań­cy chcą jeź­dzić po dobrych tra­sach, bez­piecz­nych i wygod­nych dla rowe­rzy­stów, że coraz bar­dziej to lubią i że chcą stwo­rze­nia spój­nej sie­ci tras rowe­ro­wych w woje­wódz­twie opol­skim.

A jakie uwa­gi wnie­śli uczest­ni­cy kon­sul­ta­cji? Przed­sta­wi­cie­le samo­rzą­dów nad­odrzań­skich ape­lo­wa­li o wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu tury­stycz­ne­go Odry, przez budo­wę dro­gi rowe­ro­wej po koro­nie wałów wzdłuż Odry oraz Kana­łu Gli­wic­kie­go. Atrak­cją opi­sa­ną na szla­ku rowe­ro­wym mógł­by być według samo­rzą­dow­ców powia­tu krap­ko­wic­kie­go jedy­ny na Opolsz­czyź­nie ręcz­nie ste­ro­wa­ny prom pomię­dzy Zdzie­szo­wi­ca­mi a Stra­du­nią. Wie­le gmin pro­po­no­wa­ło wyko­rzy­sta­nie pod tra­sy rowe­ro­we zamknię­tych już linii kole­jo­wych. Nad­le­śnic­twa wyka­zy­wa­ły na duże walo­ry tras prze­bie­ga­ją­cych przez kom­plek­sy leśne, m.in. w Borach Sto­braw­skich. Wszyst­kie zgło­szo­ne uwa­gi na pew­ną zosta­ną dokład­nie prze­ana­li­zo­wa­ne, by póź­niej mogły zna­leźć swo­je odzwier­cie­dle­nie w osta­tecz­nej kon­cep­cji tras rowe­ro­wych w regio­nie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting