Czy kędzierzyński Kaufland będzie czynny w niedziele?

Spół­ka zapo­wie­dzia­ła prze­kształ­ca­nie swo­ich skle­pów w pla­ców­ki pocz­to­we. Zapy­ta­li­śmy co z mar­ke­tem przy ul. Koziel­skiej.

Co do zasa­dy han­del w nie­dzie­le jest zabro­nio­ny poza wydzie­lo­ny­mi data­mi w roku kalen­da­rzo­wym. To sku­tek usta­wy o któ­rą przez lata wnio­sko­wa­li mię­dzy inny­mi związ­kow­cy. Pra­wo prze­wi­du­je jed­nak wyjąt­ki w posta­ci moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia han­dlu przez pla­ców­ki pocz­to­we. Nie­któ­re fir­my już zaczę­ły prze­kształ­cać swo­je skle­py w tako­we. Tą dro­gą poszła m.in. Żab­ka, co pozwa­la fran­czy­zo­bior­cą pro­wa­dzić dzia­łal­ność.

Nie­daw­no podob­nie postą­pi­ła sieć Kau­fland. 30 skle­pów Kau­fland for­mal­nie sta­ło się pla­ców­ka­mi pocz­to­wy­mi. To efekt umo­wy, jaką sieć skle­pów zawar­ła nie­daw­no z fir­mą Point­Pack.
Zapy­ta­li­śmy kie­row­nic­two kędzie­rzyń­skie­go skle­pu, czy w naj­bliż­sze nie­dzie­le będzie moż­na tam robić zaku­py. Otrzy­ma­li­śmy wia­do­mość, że nic takie­go nie jest pla­no­wa­ne i że naj­bliż­sza nie­dzie­la han­dlo­wa w Kau­flan­dzie pokry­wać się będzie z usta­wo­wym zwol­nie­niem od zaka­zu han­dlu (naj­bliż­sza 27 czerw­ca).

Kau­fland w roz­mo­wie z por­ta­lem wia­do­mo­sci­han­dlo­we. pl zapew­nia, że wcho­dząc w sojusz z Point­Pac­kiem wca­le nie miał na celu, by pójść dro­gą Żab­ki – czy­li nie chciał zyskać moż­li­wo­ści han­dlo­wa­nia w nie­dzie­le obję­te zaka­zem.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting