Porozmawiają ze specjalistami o problemach w nauce

W pią­tek w porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­ny dzień otwar­ty.

Koniecz­ność nauki zdal­nej ma po ponad roku od wybu­chu pan­de­mii spo­re kon­se­kwen­cje dla mło­dych ludzi. Wie­lu z nich nie radzi sobie z mate­ria­łem, poja­wia­ją się tak­że pro­ble­my z rela­cja­mi z rówie­śni­ka­mi i nauczy­cie­la­mi.

W związ­ku z powro­tem dzie­ci i mło­dzie­ży do szkół Publicz­na Porad­nia Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­na orga­ni­zu­je dzień otwar­ty dla rodzi­ców i opie­ku­nów praw­nych dzie­ci i mło­dzie­ży. To moż­li­wość skon­sul­to­wa­nia się z psy­cho­lo­ga­mi, peda­go­ga­mi i logo­pe­da­mi.

- Przed­mio­tem kon­sul­ta­cji będą trud­no­ści zwią­za­ne z powro­tem do nauki sta­cjo­nar­nej – pod­kre­śla Justy­na Lubie­niec­ka, dyrek­tor Publicz­nej Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Kon­sul­ta­cje odbę­dą się w pią­tek 11 czerw­ca w godzi­nach od 14 do 18 w sie­dzi­bie porad­ni przy ul. Skar­bo­wej 4 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Moż­li­we są też kon­sul­ta­cje tele­fo­nicz­ne 77 482 – 12-26.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting