Kędzierzyńscy policjanci zatrzymali prawa jazdy pięciu kierowcom

To efekt wzmo­żo­nych kon­tro­li, jakie mia­ły miej­sce w cza­sie dłu­gie­go week­en­du.

Dłu­gi week­end to nie tyl­ko czas wypo­czyn­ku, ale rów­nież licz­nych spo­tkań towa­rzy­skich i imprez. W wie­lu przy­pad­kach na sto­łach poja­wił się alko­hol, a w skraj­nych przy­pad­kach jesz­cze bar­dziej nie­bez­piecz­ne używ­ki. O tym, że tak będzie, wie­dzie­li poli­cjan­ci z kędzie­rzyń­skiej dro­gów­ki. I posta­no­wi­li zadbać o bez­pie­czeń­stwo na dro­gach.

- Poli­cjan­ci z kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go Wydzia­łu Ruchu Dro­go­we­go w dniach od 3 do 6 czerw­ca prze­pro­wa­dzi­li wzmo­żo­ne dzia­ła­nia pn. „Alko­hol i nar­ko­ty­ki”. Celem akcji było wyklu­cze­nie z dróg kie­ru­ją­cych pod wpły­wem alko­ho­lu lub nar­ko­ty­ków — poin­for­mo­wa­ła kom. Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Funk­cjo­na­riu­sze zwra­ca­li rów­nież szcze­gól­ną uwa­gę na prze­kra­cza­nie dopusz­czal­nej pręd­ko­ści, stan tech­nicz­ny pojaz­dów, sto­so­wa­nie się do zasad ruchu dro­go­we­go oraz pra­wi­dło­wość prze­wo­że­nia pasa­że­rów.

Pod­czas pro­wa­dzo­nych dzia­łań mun­du­ro­wi mię­dzy inny­mi ujaw­ni­li 73 kie­row­ców, któ­rzy prze­kro­czy­li pręd­kość, 3 z nich stra­ci­ło pra­wo jaz­dy. Skon­tro­lo­wa­li trzeź­wość 812 kie­ru­ją­cych, z tej licz­by 3 było pod wpły­wem alko­ho­lu, 2 z nich stra­ci­ło pra­wo jaz­dy. Poli­cjan­ci zatrzy­ma­li 3 kie­ru­ją­cych, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się pro­wa­dzić bez upraw­nień. 13 kie­row­com zatrzy­ma­li dowo­dy reje­stra­cyj­ne w tym 8 za nie­pra­wi­dło­wy stan tech­nicz­ny pojaz­du a 5 za brak bada­nia tech­nicz­ne­go. Odno­to­wa­li 13 koli­zji z cze­go 2 spo­wo­do­wa­ne były przez zwie­rzy­nę leśną.

- W dal­szym cią­gu ape­lu­je­my o roz­są­dek i roz­wa­gę na dro­dze. Każ­dy kto kie­ru­je pojaz­dem po alko­ho­lu stwa­rza zagro­że­nie nie tyl­ko dla sie­bie, ale tak­że dla innych użyt­kow­ni­ków dróg — pod­su­mo­wu­je rzecz­nik poli­cji. — Dla­te­go, gdy widzi­my nie­trzeź­we­go kie­row­cę, reaguj­my zanim doj­dzie do tra­ge­dii. Jeden tele­fon na numer alar­mo­wy może ura­to­wać czy­jeś zdro­wie, a nawet życie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting