Category: AKTUALNOŚCI

rondo reńska wieś

Kolejny poślizg z budową ronda w Reńskiej Wsi

Fir­mę, któ­ra mia­ła prze­bu­do­wać dro­gę mie­li­śmy poznać do koń­ca stycz­nia. Ale tak się nie sta­ło. Ter­min zwią­za­ny z koń­cem...

Nie będzie unieważnienia konkursu na dyrektora szpitala

Decy­zję taką pod­ję­li dziś rad­ni powia­to­wi. Dzi­siaj i godzi­nie 14.00 roz­po­czę­ła się nad­zwy­czaj­na sesja rady powia­tu...

Czy radni dziś unieważnią konkurs na szefa ZOZ-u? Czy też powinien to zrobić zarząd powiatu?

Dzi­siaj na godzi­nę 14.00 zwo­ła­no nad­zwy­czaj­ną sesje Rady Powia­tu zwią­za­ną z odwo­ła­nia­mi dot. kon­kur­su na sta­no­wi­sko...

Muzycy z Leśnicy po raz pierwszy w Kędzierzynie

Gale Nowo­rocz­ne Mło­dzie­żo­wej Orkie­stry Dętej z Leśni­cy odby­wa­ją się już od ośmiu lat, lecz dopie­ro w ubie­głą nie­dzie­lę...

Pijany wyszedł z baru i wsiadł do auta. Odpalił i pojechał

Świad­ko­wie na szczę­ście poin­for­mo­wa­li poli­cję o nie­trzeź­wym kie­row­cy. Por­tal tygodnik7dni.pl pisał nie­daw­no o fali...

Przedsiębiorcy z Kędzierzyna-Koźla mogą liczyć na doradców ZUS

Dwóch eks­per­tów jest do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców powia­tu. Reje­stra­cja pro­wa­dzo­na jest przez inter­net. Część przed­się­bior­ców,...

Kędzierzyńscy policjanci szukają “trucicieli” na drogach

Dro­gów­ka pro­wa­dzi akcję “Smog”. Eli­mi­nu­je z dro­gi auta, któ­re nie speł­nia­ją eko­lo­gicz­nych norm. Jed­nym z powo­dów...

Sabina Nowosielska będzie startowała z własnego komitetu

Sta­nie się tak, jak prze­wi­dy­wa­li obser­wa­to­rzy sce­ny poli­tycz­nej. Dziś Sabi­na Nowo­siel­ska jest fawo­ry­tem w jesien­nych wybo­rach....

Miasto się wyludnia. Znów jest nas mniej niż rok temu

Pod koniec minio­ne­go roku Kędzie­rzyn-Koź­le zamiesz­ki­wa­ło zale­d­wie 57.360 osób. Jeste­śmy bli­scy utra­ty sta­tu­su „mia­sta...

Trójka handlarzy narkotykami z Kędzierzyna-Koźla w rękach CBŚ

Zna­le­zio­no przy nich ponad 2 kg mari­hu­any. Funk­cjo­na­riu­sze z Cen­tral­ne­go Biu­ra Śled­cze­go Zarzą­du w Opo­lu usta­li­li,...

Protection Plugin made by Web Hosting